Mn-thu-hcm
Mn-bangvang
Mn-khenthuong-tw
Mn-khenthuong-hoi
Mn-kyniemchuong
Mn-cothidua
Mn-chiensithidua
Mn-bangkhen
Mn-khenthuong-khac

GALLERY

Hoi-nghi-db-lan1
Đại hội đại biểu lần thứ 1
Hoinghi-db-lan2
Đại hội đại biểu lần thứ 2
Trungtam-nghiencuu
Mn-thu-cua-cthoi
Mn-van-ban-thi-dua
Mn-van-ban-chung
Mn-van-ban-hoind
Mn-phongtraothidua
Mn-thidua
Mn-mohinh
Mn-guong-dien-hinh
Mn-huongdan
Mn-hoso
Mn-hoso-gui-di
Mn-hoso-tiepnhan
Mn-hoidap
Gtstkh
Nội dung phát động thi đua: Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng” 5 năm (2007 - 2012).

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------***-------
Số 829 - CV/HND

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2007

 


NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA
Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng” 5 năm (2007 - 2012)

____________

 

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng do Hội Nông dân Việt Nam và Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động từ năm 1988 đến nay, đã và đang trở thành một trong những phong trào hành động cách mạng sôi nổi, sâu rộng, có hiệu quả thiết thực đối với cán bộ, hội viên, nông dân cả nước trong thời kỳ đổi mới. Đặc biệt từ Hội nghị đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 2 (9/ 2002) đến Hội nghị lần này càng khẳng địng rõ phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng đã góp phần to lớn, quan trọng, có hiệu quả vào chiến lược phát triển kinh tế- xã hội nông thôn của Đảng, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá, giàu, người khá, giàu thì giàu thêm". Phong trào sản xuất kinh, doanh giỏi của Hội Nông dân Việt Nam đã được Đảng, nhà nước, chính phủ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phuơng và nhân dân đánh giá cao.
Hội nghị đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 3 đã tổng kết, đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được trong 5 năm qua, đồng thời tiếp tục khơi dậy và phát huy ngày càng tốt hơn những nội lực, tiềm năng to lớn, cùng với sự năng động, sáng tạo và ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm phấn đấu vươn lên của cán bộ, hội viên, nông dân cả nước trước hết là những tấm gương tiêu biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở các cấp Hội đã và đã đang đi đầu làm nòng cốt cho phong trào, đó chính là nhân tố quyết định thắng lợi, tạo ra những khả năng phát triển bền vững của phong trào trong thời kỳ mới.
Trước yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước trong xu thế toàn cầu hóa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi phải thực sự là động lực mạnh mẽ và phải được nâng cao hơn nữa về chất.
Để tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của tổ chức Hội Nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, xây dựng một nền nông nghiệp hàng hoá lớn, đa dạng, phát triển nhanh và bền vững, có năng suất, chất lượng và khả năng canh tranh cao; tạo điều kiện từng bước hình thành một nền nông nghiệp sạch; góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội của đất nước. Đồng thời, lập thành tích xuất sắc để chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2008- 2013. Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng 5 năm (2007 - 2012) với các nội dung sau đây:
A/ Đối với tổ chức Hội Nông dân các cấp:
1- Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Phấn đấu hàng năm có 100% cơ sở Hội phát động đến 100% hội viên, nông dân; vận động ít nhất có 70- 75% số hộ nông dân đăng ký, trong đó có ít nhất 30-50% số hộ đạt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi trên tổng số hộ đăng ký; phấn đấu năm sau cao hơn năm trước từ 5- 8%; phấn đấu 100% chi, tổ Hội không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 10% so với tổng số hộ nông nghiệp; riêng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc còn dưới 15% theo tiêu chí mới. 100% số hộ trên địa bàn thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết và chương trình công tác của Hội đề ra. Có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống xã hội. Có ít nhất 80% số hộ dược công nhận là gia đình nông dân văn hoá.
2- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân phát huy nội lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ. Tiếp tục thực hiện chủ trương "dồn điền đổi thửa". Sản xuất phải gắn với thị trường, bảo vệ môi trường và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản xuất nhiều nông sản hàng hoá an toàn, chất lượng cao có sức cạnh tranh mạnh trên thị trường khu vực và trên thế giới. Phấn đấu có nhiều diện tích đạt 50 triệu đồng/1 ha/ năm trở lên; nhiều hộ nông dân có thu nhập đạt 50 triệu đồng/ năm trở lên. Hướng dẫn vận động nông dân sản xuất, kinh doanh theo hình thức kinh tế trang trại, phát triển các hình thức kinh tế hợp tác và hợp tác xã kiểu mới theo luật. Đẩy mạnh xây dựng các loại mô hình sản xuất kinh, doanh giỏi và nhân rộng các mô hình điển hình tiến tiến tại cơ sở và các vùng, miền trong cả nước; chủ động phối hợp liên kết "4 nhà" theo quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ.
3- Tăng cường đoàn kết, liên kết, hợp tác và phối hợp với các ngành, các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học, trường học, các tổ chức kinh tế trong nước cũng như các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ ở nước ngoài để hỗ trợ, giúp đỡ nông dân ngày càng tốt hơn nhu cầu về khoa học kỹ thuật, công nghệ, giống, vốn, vật tư, công cụ sản xuất, giải quyết việc làm. Tiếp tục thành lập và tổ chức hoạt động có hiệu quả các trung tâm dạy nghề, trung tâm hỗ trợ nông dân, nông thôn ở các tỉnh, thành phố… Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo. Tổ chức xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân với nhiều hình thức thiết thực, tăng thêm mỗi năm 30 tỷ đồng. Chủ động phối hợp tổ chức dạy nghề và giới thiệu, tạo việc làm cho lao động nông dân ở trong nước và đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.
4- Các cấp Hội tiếp tục phát động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", hướng dẫn nông dân nghèo biết cách làm ăn theo phương thức "cầm tay chỉ việc". Mỗi tỉnh chỉ đạo 1 huyện, mỗi huyện chỉ đạo 1 xã, mỗi xã giúp 1 chi, tổ Hội; mỗi chi, tổ Hội giúp từ 1-3 hộ trở lên xoá nghèo bền vững để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng. Ban chấp hành cơ sở Hội theo dõi, phân loại và xác định rõ nguyên nhân đói, nghèo của từng hộ, phân công hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ từ 3- 5 hộ khó khăn, hộ thiếu đất, hộ không còn đất sản xuất để vươn lên thoát nghèo và không để tái nghèo.
5- Gắn phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi với xây dựng tổ chức chi, tổ Hội và cơ sở Hội vững mạnh toàn diện. Đa dạng hoá các hình thức tập hợp nông dân. Phát triển hội viên đi đôi với nâng cao chất lượng hội viên. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ mới.
B/ Đối với hội viên, nông dân:
Một là: Cán bộ, hội viên, nông dân nói chung và nhất là đối tượng hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình công tác do Hội Nông dân đề ra.
Hai là: Năng động, sáng tạo, quyết tâm đi đầu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh đạt năng suất cao, chất lượng tốt, hiệu quả kinh tế cao; không có nợ quá hạn, tạo thêm nhiều ngành nghề và việc làm mới để thu hút lao động.
Ba là: Có mức thu nhập từ sản xuất, kinh doanh cao gấp từ 2 đến 5 lần trở lên so với mức thu nhập đã đạt được hiện tại.
Bốn là: Có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ hộ đói nghèo, hộ khó khăn, hoạn nạn.
Năm là: Có ý thức xây dựng Hội, tích cực tham gia các hoạt động của Hội cũng như các hoạt động ở cộng đồng, được Hội xét chọn và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận là gia đình văn hoá.
Ban thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình để tổ chức chỉ đạo thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi với những nội dung cụ thể, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả. Trên cơ sở kết quả thực hiện phong trào thi đua, các cấp Hội tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, bình xét lựa chọn tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng. Về thời gian tổ chức hội nghị tổng kết: Hội nông dân cơ sở 1 năm 1 lần, Hội nông dân huyện, thị xã, tỉnh, thành phố 5 năm 2 lần, Trung ương Hội 5 năm 1 lần.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt". Với truyền thống thi đua yêu nước, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước hãy dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, đều khắp, khắc phục mọi khó khăn phấn đấu đạt thành tích cao nhất.
Thành tích xuất sắc của tập thể và cá nhân đạt được sẽ được các cấp Hội theo dõi, ghi nhận, bình xét, Đề nghị Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng kịp thời vào dịp tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở các cấp.
Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tin tưởng, đoàn kết một lòng, quyết tâm phấn đấu cùng nhau làm giàu chính đáng để góp phần xây dựng quê hương, đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.


Nơi nhận:
- Các đ/c T.Tr Trung ương Hội.
- Các đ/c Uỷ viên BTV, BCH TW Hội.
- Các tỉnh, thành Hội.
- Các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội.
- Lưu VT, TĐKT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Quốc Cường

TIN BÀI KHÁC