Mn-thu-hcm
Mn-bangvang
Mn-khenthuong-tw
Mn-khenthuong-hoi
Mn-kyniemchuong
Mn-cothidua
Mn-chiensithidua
Mn-bangkhen
Mn-khenthuong-khac

GALLERY

Hoi-nghi-db-lan1
Đại hội đại biểu lần thứ 1
Hoinghi-db-lan2
Đại hội đại biểu lần thứ 2
Trungtam-nghiencuu
Mn-thu-cua-cthoi
Mn-van-ban-thi-dua
Mn-van-ban-chung
Mn-van-ban-hoind
Mn-phongtraothidua
Mn-thidua
Mn-mohinh
Mn-guong-dien-hinh
Mn-huongdan
Mn-hoso
Mn-hoso-gui-di
Mn-hoso-tiepnhan
Mn-hoidap
Gtstkh
Nội dung phát động thi đua nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------------------
Số : 446 - NDPDTD/HND

Hà Nội, ngày 19/6/2008


NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA
NHÂN KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA
LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC

__________

 

Cách đây 60 năm, ngày 11/6/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thực hiện lời kêu gọi thiêng liêng của Người, ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến; hàng triệu nông dân đã tích cực tham gia các phong trào “ diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”, “ Bình dân học vụ”, “ Hũ gạo kháng chiến”… đóng góp sức người, sức của phục vụ tiền tuyến góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Trong cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua “ Gió Đại phong”; phong trào “hợp tác hoá nông nghiệp” đã được phát động: hàng triệu thanh niên nông thôn lên đường nhập ngũ với tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Hàng chục triệu nông dân miền Bắc với khẩu hiệu “ Chắc tay súng, vững tay cày”, “ Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “ Tất cả vì miền Nam ruột thịt” đã góp phần xây dựng hậu phương vững mạnh, chi viện Đắc lực cho tiền tuyến lớn miền Nam. Nông dân miền Nam đoàn kết xung quanh mặt trận Dân tộc giải phóng, giữ vững “ Thành đồng Tổ quốc”, “ Đồng khởi Bến Tre; tổ chức “Diệt ác, phá kìm” cung cấp sức người, sức của… cùng với cả nước làm nên thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Bước vào thời kỳ đổi mới và phát triển đất nước, kế thừa và phát huy truyền thống thi đua ái quốc; cán bộ, hội viên nông dân cả nước đã hăng hái thực hiện phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; phong trào nông dân thi đua phát triển văn hoá - xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới v…v…Những phong trào thi đua của nông dân cả nước đã mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của đất nước, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng Hội nông dân vững mạnh.
Từ những thành tích đặc biệt xuất sắc bắt nguồn qua các phong trào thi đua, giai cấp nông dân Việt Nam đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng. Nhiều cán bộ, hội viên nông dân đã trở thành những tấm gương điển hình về sản xuất, kinh doanh giỏi, một số nông dân được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng lao động, được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng, và nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Để thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, hội viên nông dân hăng thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đaị hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V với các nội dung trọng tâm như sau:
1- Tập trung chỉ đạo tốt Đại hội đại biểu Hội nông dân các tỉnh, thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ V gắn với thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào nông dân với các chỉ tiêu thi đua năm 2008, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ IV đã đề ra.
2- Đẩy mạnh cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn cuộc vận động với các phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng Hội vững mạnh; thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hiện nghiêm túc các giải pháp của Chính phủ về kiềm chế lạm phát; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, công chức. Đối với cán bộ, hội viên nông dân thi đua lao động, sản xuất - kinh doanh giỏi, học tập, công tác, nâng cao năng xuất, chất lượng hàng hoá nông sản, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, đáp ứng khả năng cạnh tranh hàng hoá trong thời kỳ hội nhập, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá. Thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình, công tác vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.
3- Các cấp Hội tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, giống, máy móc, vật tư nông nghiệp, khoa học kỹ thuật và tiêu thụ nông sản, giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Tăng cường liên kết “ bốn nhà”, nâng cao trình độ cho nông dân, đặc biệt là trang bị kiến thức cho nông dân để hội nhập kinh tế quốc tế. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp, tăng cường các hoạt động dạy nghề, nhất là dạy nghề tại chỗ cho nông dân và con em nông dân, phát triển ngành nghề và làng nghề truyền thống, tạo việc làm, tăng thu nhập. Nâng cao nhận thức về pháp luật trong cán bộ, hội viên nông dân, tham gia có hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác hoà giải, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân.
4- Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các phong trào đền ơn đáp nghĩa v…v.. phù hợp với truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi cho những người có hoàn cảnh khó khăn cải thiện cuộc sống, có cơ hội vươn lên hoà nhập cộng đồng.
5- Để thực hiện tốt các nội dung thi đua trên, các cấp Hội, các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội cần tiếp tục quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Luật thi đua - khen thưởng, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “ Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, chú trọng xây dựng, nhân rộng và tuyên truyền các điển hình tiên tiến, các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.
Phát huy những thành tích đã đạt được; toàn thể cán bộ, hội viên nông dân cả nước quyết tâm thi đua thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: “ Thi đua là làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm” góp phần xứng đáng vào sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hoá đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”./.


Nơi nhận:
- Ban Thi đua- Khen thưởng TW
- Uỷ ban TW MTTQVN
- Ban Dân vận TW
-Các tỉnh, thành Hội
- Cácban, đơn vị cơ quan TW Hội
- Lưu VT, TĐ

T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Quốc Cường

TIN BÀI KHÁC
Arrow1 Nội dung phát động thi đua: Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng” 5 năm (2007 - 2012).
Arrow1 Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào Nông dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008.