Mn-thu-hcm
Mn-bangvang
Mn-khenthuong-tw
Mn-khenthuong-hoi
Mn-kyniemchuong
Mn-cothidua
Mn-chiensithidua
Mn-bangkhen
Mn-khenthuong-khac

GALLERY

Hoi-nghi-db-lan1
Đại hội đại biểu lần thứ 1
Hoinghi-db-lan2
Đại hội đại biểu lần thứ 2
Trungtam-nghiencuu
Mn-thu-cua-cthoi
Mn-van-ban-thi-dua
Mn-van-ban-chung
Mn-van-ban-hoind
Mn-phongtraothidua
Mn-thidua
Mn-mohinh
Mn-guong-dien-hinh
Mn-huongdan
Mn-hoso
Mn-hoso-gui-di
Mn-hoso-tiepnhan
Mn-hoidap
Gtstkh
Chỉ thị số: 01 – CT/HND ngày 08/10/2007 của Ban chấp hành TW Hội Nông dân Việt Nam về việc phát động đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39 - CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ chính trị về việc “tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến” và thực hiện chỉ thị 17/2006/CT-TTg ngày 08/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm ( 2006- 2010) theo Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng.