Mn-thu-hcm
Mn-bangvang
Mn-khenthuong-tw
Mn-khenthuong-hoi
Mn-kyniemchuong
Mn-cothidua
Mn-chiensithidua
Mn-bangkhen
Mn-khenthuong-khac

GALLERY

Hoi-nghi-db-lan1
Đại hội đại biểu lần thứ 1
Hoinghi-db-lan2
Đại hội đại biểu lần thứ 2
Trungtam-nghiencuu
Mn-thu-cua-cthoi
Mn-van-ban-thi-dua
Mn-van-ban-chung
Mn-van-ban-hoind
Mn-phongtraothidua
Mn-thidua
Mn-mohinh
Mn-guong-dien-hinh
Mn-huongdan
Mn-hoso
Mn-hoso-gui-di
Mn-hoso-tiepnhan
Mn-hoidap
Gtstkh
KỶ NIỆM CHƯƠNG
No-person-img Ông Phạm Hữu Phụng

Vụ trưởng Vụ Địa phương thuộc Ban Thi đua Khen thưởng TW.
Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" năm 2007.

No-person-img Ông Lê Văn Huynh

Vụ trưởng Vụ Đoàn thể thuộc Ban Thi đua Khen thưởng TW.
Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" năm 2007.

No-person-img Ông Ngô Văn Lai

Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TW;
Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" năm 2007.

No-person-img Ông Đỗ Xuân Thăng

Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TW.
Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" năm 2007.

No-person-img Ông Cao Kim Hường

Tổng Thư ký Hội đồng Thi đua khen thưởng TW, Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TW.
Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" năm 2007.