Mn-thu-hcm
Mn-bangvang
Mn-khenthuong-tw
Mn-khenthuong-hoi
Mn-kyniemchuong
Mn-cothidua
Mn-chiensithidua
Mn-bangkhen
Mn-khenthuong-khac

GALLERY

Hoi-nghi-db-lan1
Đại hội đại biểu lần thứ 1
Hoinghi-db-lan2
Đại hội đại biểu lần thứ 2
Trungtam-nghiencuu
Mn-thu-cua-cthoi
Mn-van-ban-thi-dua
Mn-van-ban-chung
Mn-van-ban-hoind
Mn-phongtraothidua
Mn-thidua
Mn-mohinh
Mn-guong-dien-hinh
Mn-huongdan
Mn-hoso
Mn-hoso-gui-di
Mn-hoso-tiepnhan
Mn-hoidap
Gtstkh
BẰNG KHEN
No-person-img Ông Dương Ngọc Dũng

HND xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Bằng khen của TW Hội NDVN năm 2007.

No-person-img Ông Nguyễn Văn Cư

HND xã Xuân Bình, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.
Bằng khen của TW Hội NDVN năm 2007.

No-person-img Ông Niê Y Soan (Ama Krăng)

HND xã Ea Bá, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.
Bằng khen của TW Hội NDVN năm 2007.

No-person-img Ông Phan Thuẫn

HND phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Bằng khen của TW Hội NDVN năm 2007.

No-person-img Ông Nguyễn Kham

HND xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
Bằng khen của TW Hội NDVN năm 2007.

No-person-img Ông Phạm Đình Khả

HND xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
Bằng khen của TW Hội NDVN năm 2007.

No-person-img Ông Đinh Văn Tin

HND xã Canh Liên, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.
Bằng khen của TW Hội NDVN năm 2007.

No-person-img Ông Đinh Văn Tin

HND xã Canh Liên, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.
Bằng khen của TW Hội NDVN năm 2007.

No-person-img Ông Trần Thanh Trầm

HND xã Phổ Thạnh, Huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Bằng khen của TW Hội NDVN năm 2007.

No-person-img Ông Phạm Ngọc Dược

HND Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.
Bằng khen của TW Hội NDVN năm 2007.

No-person-img Ông Phạm Cao Chức

HND xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Bằng khen của TW Hội NDVN năm 2007.