Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HuanchuongSaovang1 HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG

Huân chương Sao vàng là huân chương cao quý nhất của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc và tặng cho tập thể lập được thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.
1. Huân chương Sao vàng để tặng cho cá nhân đạt được một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Người tham gia cách mạng từ năm 1935 về trước, hoạt động liên tục, có công lao to lớn đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách: Tổng Bí Thư Đảng cộng sản Việt Nam; Chủ Tịch Nước; Chủ Tịch Quốc Hội; Thủ Tướng Chính Phủ; Ủy viên Bộ Chính Trị; Bí Thư Trung Ương Đảng; Phó Chủ Tịch Nước; Phó Chủ Tịch Quốc Hội; Phó Thủ Tướng Chính Phủ; Chủ tịch Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; Phó Bí Thư Trung Ương Cục; Thường vụ xứ ủy; Bí Thư khu ủy; Trưởng ban của Đảng ở Trung Ương, Bộ Trưởng và các chức vụ tương đương, Thượng Tướng Lực lượng vũ trang nhân dân.
b) Người tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945, hoạt động liên tục, có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách: Tổng Bí Thư Đảng cộng sản Việt Nam; Chủ Tịch Nước; Chủ Tịch Quốc Hội; Thủ Tướng Chính Phủ; Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ Tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại Tướng lực lượng vũ trang nhân dân.
c) Người có quá trình tham gia liên tục trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (từ 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975), có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách: Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc Hội, Thủ Tướng Chính Phủ, Đại Tướng Lực lượng vũ trang nhân dân trước ngày 30 tháng 4 năm 1975.
d) Người có quá trình công tác liên tục từ kháng chiến chống Mỹ (từ 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975) và thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc (từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay), có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách: Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ Tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ Tướng Chính phủ, 2 nhiệm kỳ.
đ) Người có công lao to lớn, có công trình, tác phẩm đặc biệt xuất sắc, có tác động sâu rộng, tạo ra sự chuyển biến tích cực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, được nhà nước thừa nhận, tôn vinh.
e) Nguyên thủ nước ngoài có công lao to lớn đối với dân tộc Việt Nam được nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thừa nhận, tôn vinh.
2. Huân chương Sao vàng để tặng cho tập thể đạt được các tiêu chuẩn sau:
a) Đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.
b) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 45 năm trở lên (trường hợp chưa được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh thì phải có quá trình xây dựng và phát triển từ 50 năm trở lên).
c) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 10 năm trở lên trước thời điểm đề nghị, trong thời gian đó 5 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
3. Tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ 2:
Tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc 10 năm trước thời điểm đề nghị, trong thời gian đó 5 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh và đã có thời gian 20 năm kể từ khi được tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ nhất.
4. Tập thể người nước ngoài có công lao đặc biệt to lớn đối với dân tộc Việt Nam, được nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thừa nhận, tôn vinh.
(Nguồn: Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định Số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng).


QUY ĐỊNH MẪU HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG


Cuống Huân chương viền ngoài màu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt hai màu 1/2 bên trái màu đỏ cờ, 1/2 bên phải màu vàng, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.
Dải Huân chương hình chữ A cách điệu bằng tơ Rayon dệt hai màu: 1/2 bên trái màu đỏ cờ, 1/2 bên phải màu vàng; cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.
Thân Huân chương hình sao vàng năm cánh, dập nổi, màu vàng, chính giữa nền đỏ là ngôi sao vàng năm cánh xung quanh có dòng chữ “Huân chương Sao vàng” “Việt Nam” (màu vàng), đường kính năm đỉnh sao bằng 52mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico, dầy 3 micron.
(Nguồn: Nghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Chính Phủ quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen).

Arrow1Quay lại