Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo BẰNG KHEN BỘ NGÀNH, TỈNH, ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG

Bằng khen của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tặng cho cá nhân, tập thể.
1. Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nghĩa vụ công dân.
- Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua.
- Bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm.
- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.
- Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
Việc khen thưởng bằng hình thức Bằng khen của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác do cơ quan Trung ương của tổ chức này quy định sau khi thống nhất với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
(Nguồn: Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định Số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng).


MẪU BẰNG KHEN CẤP BỘ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG, TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


1. Hình thức:
xung quanh trang trí hoa văn, chính giữa phía trên là Quốc huy nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
2. Nội dung: dòng thứ nhất, thứ hai Quốc hiệu: “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; dòng thứ ba: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chánh án toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo cơ quan, tổ chức ở Trung ương của đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (màu đỏ); dòng thứ tư: “Tặng” (màu đen); dòng thứ năm: “Bằng khen” (màu đỏ); các dòng tiếp theo ghi tên, địa chỉ, thành tích của đơn vị, cá nhân được khen thưởng. Phía dưới: bên trái in hai dòng chữ: số quyết định … ngày … tháng … năm …; số sổ vàng. Bên phải in hai dòng chữ: địa danh, ngày … tháng … năm…; Thủ trưởng cơ quan và khoảng trống 35mm để ký tên, đóng dấu. Bằng in trên giấy trắng định lượng 150 gram/m2; kích thước dài 400mm, rộng 300mm, đường trang trí hoa văn phía trong dài 320mm, rộng 230mm.
(Nguồn: Nghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Chính Phủ quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen).