Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG TÀI NĂNG SÁNG TẠO NỮ

Giải thưởng Tài năng sáng tạo nữ (Viết tắt là Giải thưởng FAWIC) là hình thức khen thưởng, biểu dương hàng năm các tập thể, cá nhân nữ xuất sắc có đề tài lần đầu xuất hiện, ứng dụng thành công, mang lại hiệu quả thiết thực trong lĩnh vực Khoa học - Kinh tế - xã hội và Nhân văn ở Việt Nam.
Giải thưởng do Quỹ Hỗ trợ Tài năng sáng tạo Nữ thành lập từ năm 2001 và trao tặng cho nhiều tập thể, cá nhân nữ tài năng; có ý nghĩa tích cực trong việc phát huy được những thành quả sáng tạo, góp phần cổ vũ, động viên phong trào thi đua chung của đơn vị và cộng đồng xã hội.
1.
Đơn vị tổ chức và bảo trợ
Quỹ Hỗ trợ Tài năng Sáng tạo Nữ. Đây là tổ chức xã hội - khoa học được thành lập theo quyết định số 545/QĐ-TLĐ ngày 26/8/1992 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính, Bộ khoa học công nghệ môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ lao động thương binh và xã hội, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Hoạt động của Quỹ nhằm khai thác nguồn vốn trong và ngoài nước để giúp đỡ, hỗ trợ, khen thưởng, động viên mọi đối tượng lao động nữ ở các thành phần kinh tế, đặc biệt là cán bộ nữ khoa học kỹ thuật có nhiều khó khăn trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và phục vụ đời sống, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức, lao động nói riêng và phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong công nhân viên chức, lao động nói chung. Từ sự hỗ trợ động viên khen thưởng thường niên qua 10 năm hoạt động, năm 2001 lần đầu tiên Quỹ đã phát triển thành lập Giải thưởng Tài năng sáng tạo nữ.
2. Đối tượng nhận giải thưởng
Là CBCNV lao động nữ hoặc tập thể Lao động có tỷ lệ chiếm từ 50% trở lên là nữ và do nữ chủ trì đề tài, thuộc mọi thành phần kinh tế xã hội bao gồm:
Cán bộ nghiên cứu khoa học (kể cả cán bộ khoa học, tự nhiên, công nghệ, xã hội và nhân văn)
Công nhân, lao động trong các thành phần kinh tế
Các nghệ nhân, văn nghệ sỹ
Các nhà lãnh đạo, quản lý
3. Cơ cấu giải thưởng
- 01 giải thưởng dành cho tập thể.
- 02 giải thưởng dành cho cá nhân nữ.
4. Tiêu chuẩn đánh giá giải thưởng
+ Lần đầu tiên đề xuất và được áp dụng thành công ở Việt Nam.
+ Thực sự đã mang lại hiệu quả Khoa học – Kinh tế - xã hội và Nhân văn.
+ Đã qua cơ sở tiến cử và được hội đồng khoa học cấp Bộ, Ngành, cấp Tỉnh, Thành phố thẩm định đánh giá kết quả.
+ Đã qua BCH-CĐ cơ sở giới thiệu và được Công đoàn ngành trung ương hoặc LĐLĐ tỉnh, thành phố đề nghị với Quỹ.
+ Bản thân tác giả tham gia tích cực hoạt động công đoàn và hoạt động xã hội xuất sắc.
5. Tổ chức xét duyệt giải thưởng
Hồ sơ giải thưởng do đối tượng đăng ký và gửi về văn phòng Quỹ.
Ban thư ký Quỹ tổng hợp trình Hội đồng xem xét quyết định
6. Hồ sơ xét giải
Hàng năm Hội đồng Quỹ sẽ quy định và hướng dấn cụ thể mục tiêu đề tài và cách xét giải. Căn cứ hướng dẫn đó, các đơn vị lập hồ sơ gửi về Quỹ FAWIC chậm nhất là 28/7 hàng năm.
7. Thời gian trao giải thưởng FAWIC
Mỗi năm trao giải ít nhất một lần vào thời điểm thích hợp.
(Nguồn thông tin về Giải thưởng Tài năng Sáng tạo Nữ được tổng lược, trích dẫn từ Website: .......... và sự cung cấp thông tin của các nhà khoa học Việt Nam được trao giải thưởng).
Ban biên tập Cổng thông tin trân trọng cám ơn và mong nhận được sự hợp tác cung cấp thông tin thường xuyên về giải thưởng từ Hội đồng giải thưởng, Quỹ Hỗ trợ Tài năng Sáng tạo Nữ; thông tin về Hồ sơ thành tích của các tập thể, cá nhân nữ đã vinh dự nhận được giải thưởng cao quý này.
Đồng thời, Ban biên tập đề nghị các cơ quan, đơn vị và phụ nữ đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong mọi thành phần kinh tế hợp tác cung cấp các thông tin về các hình thức khen thưởng, giải thưởng và hồ sơ thành tích đã đạt được phù hợp với các hình thức thi đua khen thưởng cấp nhà nước, các giải thưởng trên Cổng thông tin “Thi đua khen thưởng – Giải thưởng Việt Nam”.

Trân trọng!

 

Arrow1Quay lại