Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Giải thưởng nghiên cứu khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được xét tặng cho công trình khoa học do cá nhân hoặc tập thể cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên của ĐHQGHN thực hiện hiện, có giá trị khoa học và thực tiễn cao, góp phần phát triển khoa học – công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ yêu cầu của kinh tế - xã hội. Công trình khoa học dược xét giải bao gồm: thành tựu khoa học- công nghệ trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu triển khai, sản xuất thử - thử nghiệm và chuyển giao công nghệ đã được công bố chính thức dưới dạng các bài báo khoa học, sách chuyên khảo, quy trình công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử - thử nghiệm đã được nghiệm thu và đăng ký bản quyền tại Trung tâm thông tin tư liệu – Bộ Khoa học và công nghệ.
1. Đơn vị tổ chức
Đại học Quốc gia Hà Nội. Giải thưởng nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN” được thực hiện theo Quyết định số 236/KHCN ngày 12/8/2003 của Giám đốc Đại học.
2. Đối tượng xét giải

Các công trình khoa học do cá nhân hoặc tập thể cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên của ĐHQGHN.
3. Cơ cấu giải thưởng

- Giải thưởng Công trình tiêu biểu trong năm: dành cho công trình khoa học xuất sắc, tiêu biểu cho hoạt động KH-CN của ĐHQGHN trong một lĩnh vực khoa học được hoàn thành trong năm và được xét chọn hàng năm.
- Giải thưởng Nhà khoa học trẻ: Dành cho công trình khoa học xuất sắc, có triển vọng, do tác giả ở độ tuổi dưới 35 thực hiện. Được xét chọn 2 năm một lần
- Giải thưởng Đại học Quốc gia Hà Nội: Dành cho công trình khoa học đặc biệt xuất sắc, có tầm vóc khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao, tiêu biểu cho hoạt động KH – CN của ĐHQGHN; Giải thưởng này được xét chọn 5 năm một lần.
4. Tiêu chuẩn xét giải
4.1 Công trình khoa học tiêu biểu trong năm đáp ứng điều kiện

Đối với công trình nghiên cứu cơ bản
- Có đóng góp quan trọng cho sự phát triển khoa học – công nghệ, đạt trình độ quốc tế.
- Các kết quả chính được đăng hoặc nhận đăng trong Tạp chí khoa học quốc tế hoặc trong Tuyển tập công trình của Hội nghị khoa học quốc tế. Nếu đề tài nghiên cứu khoa học ngoài điều kiện trên, còn phải hoàn thành đúng thời hạn đăng ký và đã được nghiệm thu ở mức xuất sắc.
- Được ít nhất một nhà khoa học đầu ngành giới thiệu
- Được thủ trưởng đơn vị đề nghị xét thưởng.
Đối với công trình nghiên cứu triển khai (R&D)
- Có đóng góp đáng kể cho sự phát triển khoa học - công nghệ, kết quả được ứng dụng trong thực tiễn, được xã hội thừa nhận và đánh giá cao.
- Có kết quả được công bố trong Tạp chí khoa học quốc gia hoặc trong Tuyển tập công trình của Hội nghị khoa học cấp quốc gia. Nếu đề tài nghiên cứu khoa học ngoài điều kiện trên, còn phải hoàn thành đúng thời hạn đăng ký và đã được nghiệm thu ở mức xuất sắc.
- Có quy trình ứng dụng triển khai vào thực tiễn hoặc những đề xuất có ý nghĩa cao được cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc đơn vị ứng dụng kết quả xác nhận về hiệu quả của công trình.
- Được Thủ trưởng đơn vị đề nghị xét thưởng
Đối với công trình sản xuất thử - thử nghiệm, chuyển giao công nghệ
- Có sản phẩm với hàm lượng khoa học và giá trị kinh tế cao.
- Có khả năng triển khai sản xuất quy mô hàng hóa với hiệu quả kinh tế cao.
- Được đơn vị ứng dụng kết quả xác nhận về hiệu quả của sản phẩm, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận thương phẩm. Nếu là dự án, ngoài các điều kiện trên, phải hoàn thành đúng thời hạn đăng ký và được nghiệm thu ở mức xuất sắc.
- Được giải thưởng Nhà khoa học trẻ.
4.2 Tiêu chí Giải thưởng Nhà Khoa học trẻ
Đối với công trình nghiên cứu cơ bản
- Có đóng góp quan trọng cho sự phát triển khoa học – công nghệ, đạt trình độ quốc gia.
- Các kết quả chính được đăng hoặc nhận đăng trong Tạp chí khoa học cấp quốc gia, hoặc trong Tuyển Tuyển tập công trình của Hội nghị khoa học cấp quốc gia. Nếu đề tài nghiên cứu khoa học ngoài điều kiện trên, còn phải hoàn thành đúng thời hạn đăng ký và đã được nghiệm thu ở mức xuất sắc.
- Được ít nhất 1 nhà khoa học đầu ngành giới thiệu.
- Được Thủ trưởng đơn vị đề nghị xét thưởng.
Đối với công trình nghiên cứu triển khai (R&D)
- Có đóng góp đáng kể cho sự phát triển khoa học- công nghệ, kết quả được ứng dụng trong thực tiễn, được xã hội thừa nhận.
- Có kết quả được công bố trong tạp chí khoa học cấp quốc gia hoặc trong tuyển tập công trình của Hội nghị khoa học cấp quốc gia. Nếu là đề tài nghiên cứu khoa học ngoài điều kiện trên, còn phải hoàn thành đúng thời hạn đăng ký và đã được nghiệm thu ở mức xuất sắc.
- Có quy trình ứng dụng triển khai vào thực tiễn hoặc những đề xuất có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, được cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc đơn vị ứng dụng kết quả xác nhận hiệu quả của công trình.
- Được Thủ trưởng đơn vị đề nghị xét thưởng.
Đối với công trình Sản xuất thử nghiệm – thử nghiệm, chuyển giao công nghệ
- Có sản phẩm với hàm lượng khoa học và giá trị kinh tế tương đối cao.
- Có khả năng triển khai với sản xuất với hiệu quả kinh tế tương đối cao
- Được đơn vị ứng dụng kết quả xác nhận về hiệu quả của sản phẩm, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận thương phẩm. Nếu là dự án thì ngoài các điều kiện trên, còn phải hoàn thành đúng thời hạn đăng ký và đã được nghiệm thu ở mức xuất sắc.
- Được Thủ trưởng đơn vị đề nghị xét thưởng
4.3 Tiêu chí Giải thưởng Đại học Quốc gia Hà Nội
- Có giá trị rất cao về mặt lý luận (sáng tạo ra phương pháp luận mới, hướng nghiên cứu mới) hoặc có giá trị thực tiễn rất cao (được ứng dụng trong đời sống, đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao).
- Có ấn phẩm khoa học (bài báo, sách chuyên khảo đạt tầm cỡ quốc tế) hoặc phát minh, sáng chế, đề xuất giải pháp KH – CN tầm cỡ quốc gia.
- Được Hội đồng cơ sở đánh giá cao và nhất trí đề nghị
- Được ít nhất 2 nhà khoa học đầu ngành giới thiệu
- Được Thủ trưởng đơn vị đề nghị xét thưởng.
5. Quy trình đề cử và xét tặng giải thưởng
5.1 Đề cử xét tặng giải thưởng:

Mỗi cá nhân, tập thể cán bộ, NCS, học viên cao học, sinh viên của ĐHQGHN đều có quyền gửi hồ sơ đăng ký xét tặng giải thưởng nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN.
5.2 Quy trình xét tặng Giải thưởng
- Hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng phải được Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, NCS, học viên cao học, sinh viên xác nhận và giới thiệu. Thủ trưởng đơn vị có thể thành lập Hội đồng cấp cơ sở để xem xét giới thiệu.
- Hồ sơ được gửi về Ban khoa học – Công nghệ ĐHQGHN.
- Giám đốc ĐHQGHN quyết định thành lập và quy định phương thức, quy trình làm việc của Hội đồng xét tặng giải thưởng NCKH của ĐHQGHN. Việc đánh giá và tuyển chọn ở cấp ĐHQGHN được tiến hành theo hai vòng:
+ Vòng sơ khảo đánh giá và tuyển chọn sơ bộ trong từng ngành, nhóm ngành chuyên môn do các Hội đồng ngành/ liên ngành thực hiện. Các công trình liên quan đến nhiều ngành/ liên ngành sẽ được xem xét đồng thời ở các Hội đồng ngành/liên ngành liên quan.
+ Vòng chung khảo đánh giá và tuyển chọn chính thức các công trình khoa học đề nghị Giám đốc ĐHQGHN tặng giải thưởng do Hội đồng xét tặng giải thưởng NCKH của ĐHQGHN thực hiện.
6. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng
-
Đơn đăng ký xét tặng giải thưởng (theo mẫu).
- Bản chính và bản sao công trình khoa học đăng ký xét tặng giải thưởng.
- Bản thuyết minh giá trị khoa học – công nghệ của công trình khoa học đăng ký xét tặng giải thưởng.
- Lý lịch khoa học của các tác giả.
- Bản xác nhận Danh sách các tác giả (đối với công trình khoa học tập thể).
- Văn bản đề nghị xét tặng Giải thưởng của Thủ trưởng đơn vị quản lý cán bộ, NCS, học viên cao học, sinh viên.
- Văn bản đề nghị giới thiệu của các nhà khoa học đầu ngành về công trình khoa học đăng ký xét tặng giải thưởng.
- Văn bản xác nhận, đánh giá của các cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị ứng dụng kết quả của công trình khoa học.
- Các tài liệu khác có liên quan.
7. Hình thức giải thưởng
-
Giấy chứng nhận của Giám đốc ĐHQGHN
- Tiền thưởng
8. Liên hệ giải thưởng
Ban khoa học - Công nghệ Đại học Quốc Gia Hà Nội

Địa chỉ: 144 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 - 754 7968
Fax: 04 - 754 7724
Email:
webmaster@vnu.edu.vn
Website:
www.vnu.edu.vn

(Nguồn thông tin về Giải thưởng Nghiên cứu Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội được tổng lược, trích dẫn từ website www.vnu.edu.vn và sự hợp tác cung cấp thông tin của Ban Khoa học - Công nghệ ĐHQGHN và từ các tập thể, cá nhân được trao giải thưởng).
Ban biên tập Cổng thông tin trân trọng cám ơn và mong nhận được sự hợp tác cung cấp thông tin thường xuyên về giải thưởng từ Hội đồng giải thưởng, Ban Khoa học - Công nghệ của Trường; sự cung cấp thông tin về hồ sơ thành tích, đề tài đoạt giải của các tập thể và cá nhân đã vinh dự được trao tặng giải thưởng ý nghĩa này.