Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO NHÀ NÔNG

1. Mục đích - Ý nghĩa
Đây là hình thức khen thưởng của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của Nhà nông được tổ chức định kỳ 02 năm một lần trên phạm vi toàn quốc nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của nông dân Việt Nam, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo và áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật của nông dân vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.
2. Cơ quan tổ chức hội thi

Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ.
3. Lĩnh vực dự thi và xét thưởng

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, đời sống kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng ở nông thôn đều có quyền tham dự hội thi và được xét thưởng. Các giải pháp đăng ký dự thi theo các lĩnh vực sau:
- Trồng trọt
- Chăn nuôi, thủy sản
- Công nghệ sinh học, tài nguyên môi trường
- Ngành nghề nông thôn
- Và các lĩnh vực khác.
4. Đối tượng dự thi

- Mọi cá nhân đang làm nghề nông hoặc sống ở nông thôn, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật được tạo ra và áp dụng từ năm 2002 trở lại đây đều có quyền tham dự hội thi và được xét giải.
- Mọi tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc Hội Nông dân Việt Nam các cấp đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên dự thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi.
5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi (xét thưởng)

- Tính mới so với trình độ kỹ thuật ở Việt Nam:
Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ.
- Hiệu quả kinh tế - xã hội:
Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.
- Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện Việt Nam:
Giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả.
6. Hồ sơ dự thi
Hồ sơ dự thi gồm hai bộ bao gồm: phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả giải pháp dự thi và toàn văn giải pháp dự thi (trình bày trên khổ giấy A4).
6.1 Phiếu đăng ký dự thi gồm các nội dung sau (tải mẫu phiếu)
- Họ và tên người dự thi hoặc tên tổ chức dự thi
- Địa chỉ nơi làm việc hoặc cư trú, điện thoại liên hệ (nếu có)
- Tên giải pháp dự thi
- Lĩnh vực dự thi
- Thời điểm tạo ra giải pháp (ghi rõ ngày, tháng, năm)
- Văn bản thỏa thuận của các đồng tác giả về phần trăm đóng góp và ủy quyền cho 01 người đứng tên làm đại diện dự thi nếu giải pháp do nhóm tác giả tạo ra
- Cam đoan của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật
- Xác nhận của tổ chức cho phép dự thi nếu tác giả dự thi với tư cách là cá nhân hoặc tập thể, hoặc xác nhận của địa phương nơi tác giả cư trú.
6.2 Bản mô tả giải pháp dự thi
- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi).
- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) - mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó.
- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới của giải pháp dự thi một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới.
- Khả năng áp dụng được chứng minh qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng.
- Lợi ích kinh tế - xã hội của giải pháp dự thi được đánh giá bằng cách so sánh với những giải pháp tương tự đã biết. Cần nêu rõ những chỉ tiêu kinh tế mà giải pháp dự thi mang lại cao hơn giải pháp đã biết hoặc nêu rõ những khiếm khuyết đã được khắc phụ của những giải pháp đã biết mà không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, trật tư an ninh xã hội. Bản mô tả giải pháp có thể kèm theo bản vẽ, sơ đồ, hình ảnh, các tính toán minh họa.
6.3 Toàn văn giải pháp dự thi:
Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, ảnh chụp từ các góc độ khác nhau và các tài liệu có liên quan khác (nếu thấy cần thiết). Các tài liệu cần được trình bày rõ ràng, không tẩy xóa.
7. Ban tổ chức, Ban thư ký, Hội đồng Giám khảo
- Ban tổ chức Hội thi bao gồm đại diện Lãnh đạo của Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ. Trưởng ban Tổ chức do Thường trực Hội Nông dân Việt Nam đảm nhiệm.
- Trưởng ban Tổ chức thay mặt hai cơ quan phối hợp tổ chức Hội thi ký quyết định thành lập Ban thư ký, Hội đồng giám khảo, ban hành thể lệ Hội thi, quy định đánh giá các giải pháp dự thi.
- Ban thư ký Hội thi do Ban Tổ chức Hội thi thành lập để giúp Ban Tổ chức triển khai các hoạt động của Hội trên phạm vi toàn quốc.
- Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực dự thi, do Ban tổ chức Hội thi thành lập để giúp Ban Tổ chức trong việc xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi.
8. Tổ chức thực hiện
- Tại các cơ quan Trung ương: Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn chỉ đạo gửi kèm theo ngành dọc của mình để tổ chức triển khai tham dự Hội thi. Việc chỉ đạo này cần cụ thể để Hội thi được phổ biến sâu rộng và có nhiều giải pháp tham dự Hội thi.
- Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tùy theo tình hình thực tế, Hội Nông dân của các địa phương chủ trì cùng với Sở Khao học và Công nghệ cung cấp phối hợp thực hiện triển khai Hội thi. Trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức Hội thi riêng cho địa phương mình để lựa chọn giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của Nhà nông cấp toàn quốc.
9. Đánh giá giải pháp dự thi
Hội đồng giám khảo do Ban Tổ chức Hội thi thành lập. Việc đánh giá được thực hiện bằng cách cho điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm do Ban tổ chức Hội thi quy định, đồng thời sẽ tiến hành sơ tuyển các giải pháp dự thi để chuyển đi tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc theo thể lệ của Hội thi toàn quốc.
10. Giải thưởng
Các tác giải đoạt giải được tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng và Giấy chứng nhận đoạt giải của Ban Tổ chức Hội thi. Ban Tổ chức Hội thi cũng có các phần thưởng dành cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Hội thi; cá nhân, tổ chức tích cực tham dự và có nhiều giải pháp dự thi đem lại hiệu quả cao.
+ Giải đặc biệt: Bằng khen và 15.000.000đồng.
+ Giải nhất: Bằng khen và 10.000.000đồng/giải.
+ Giải nhì: Bằng khen và 7.000.000đồng/giải.
11. Bảo hộ sở hữu công nghiệp
Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp.
12. Liên hệ giải thưởng
Ban nghiên cứu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Địa chỉ: Số 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04 - 733 7591
Email: bannghiencuu@yahoo.com
 

Chi tiết việc Nộp - Nhận Hồ sơ dự thi, xét thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông toàn quốc lần thứ III năm 2008 - 2009
Hồ sơ dự thi có thể gửi trực tiếp theo địa chỉ của Ban Nghiên cứu TW Hội Nông dân Việt Nam hoặc qua Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật Nhà nông cấp tỉnh, thành phố (thường trực là Hội Nông dân tỉnh, thành phố).
- Thời hạn nhận, xét duyệt giải pháp và trao giải thưởng Hội thi ở cấp Trung ương:
+ Thời hạn nhận hồ sơ dự thi bắt đầu từ khi công bố Hội thi đến hết ngày 15/8/2009.
+ Chấm các giải pháp dự thi, công bố các giải pháp đoạt giải, tổ chức lễ trao giải thưởng vào tháng 8 và tháng 9 năm 2009.
- Thời hạn nhận, xét duyệt giải pháp và trao giải thưởng Hội thi ở cấp tỉnh, thành phố do Ban Chỉ đạo Hội thi cấp tỉnh, thành phố quy định.
- Hồ sơ được tiếp nhận và lưu trữ như tài liệu mật cho tới ngày công bố kết quả Hội thi.
- Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi Hội thi kết thúc nếu người dự thi yêu cầu.

Arrow1Quay lại