Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG

Giải thưởng Môi Trường là hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng cho các tổ chức, cá nhân trong n­ước; ngư­ời Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức quốc tế có nhiều thành tích trong sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam.
Giải thưởng Môi Trường được hình thành sau Quyết định số 05/2001/QĐ- BKHCNMT ngày 11/4/2001 của Bộ trưởng Bộ khoa học, Công nghệ về môi trường và được thay thế bằng Quyết định số 02 /2004/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 3 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Giải thưởng Môi trường.
1. Đơn vị tổ chức
Bộ Tài Nguyên và Môi trường. Cơ quan th­ường trực của Giải thư­ởng là Cục Bảo vệ Môi tr­ường thuộc Bộ, có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng giải th­ưởng, tạo điều kiện cho hoạt động của Hội đồng xét duyệt Giải thư­ởng, tổ chức công bố và trao giải th­ưởng cho các tổ chức, cá nhân đ­ược tặng Giải thư­ởng.
2.
Đối tượng ­được xét tặng Giải thưởng
Các tổ chức, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cưở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức quốc tế (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) có nhiều thành tích trong sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam.
3. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng gồm hai loại: Giải thưởng cho tổ chức và giải thưởng cho cá nhân.
Tổ chức, cá nhân được tặng Giải thưởng được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Huy hiệu biểu trưng của Giải thưởng và một khoản tiền thưởng.
Số lượng Giải thưởng hằng năm được xem xét trên cơ sở các kết quả cụ thể của thành tích bảo vệ môi trường, nhưng không quá 20 giải.
4. Điều kiện xét tặng Giải th­ưởng
Tổ chức, cá nhân đ­ược xét tặng Giải th­ưởng phải có một trong các thành tích hoặc kết quả nổi bật trong các hoạt động bảo vệ môi tr­ường sau đây:
- Giải quyết thành công một vấn đề môi tr­ường đặc thù hay thúc đẩy một cách đáng kể tiến bộ trong hoạt động bảo vệ môi tr­ường, kể cả những vấn đề liên quan đến phát triển bền vững.
- Thành công trong việc h­ướng sự quan tâm của mọi ng­ười vào giải quyết các vấn đề môi tr­ường hoặc có những giải pháp huy động đ­ược cộng đồng tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trư­ờng.
- Đóng góp đáng kể về mặt trí tuệ, kiến thức khoa học và các nguồn lực khác để giải quyết những vấn đề về môi trư­ờng.
- Là tấm g­ương điển hình cho những ng­ười khác noi theo trong công cuộc bảo vệ môi trường.
5. Lĩnh vực xét tặng Giải th­ưởng
- Giáo dục, đào tạo, truyền thông môi tr­ường.
- Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào bảo vệ môi tr­ường.
- Khắc phục sự cố, giảm thiểu ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trư­ờng.
- Bảo vệ và phát triển tài nguyên thiên nhiên.
- Quản lý môi trư­ờng.
6. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải th­ưởng
- Đơn đề nghị xét tặng giải th­ưởng theo Mẫu của Bộ.
- Báo cáo kết quả hoạt động bảo vệ môi trư­ờng của tổ chức, cá nhân (không quá 5 trang đánh máy khổ giấy A4), trong đó mô tả kết quả và các dẫn chứng cụ thể, rõ ràng về thành tích, đặc biệt là những dẫn chứng về kết quả áp dụng thực tiễn. Báo cáo của tổ chức, cá nhân phải có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trư­ờng nơi có thành tích về bảo vệ môi tr­ường hoặc của Bộ quản lý ngành.
- Hai (2) ảnh 3x4 của cá nhân, ảnh logo của tổ chức hoặc ảnh chụp đội ngũ cán bộ của tổ chức và từ ba (3) đến năm (5) ảnh chứng minh thành tích của tổ chức, cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi tr­ường (phục vụ mục đích lư­u trữ và truyền thông về Giải thư­ởng).
7. Hội đồng xét tặng Giải thư­ởng
Hội đồng xét tặng Giải th­ưởng do Bộ tr­ưởng Bộ Tài nguyên và Môi trư­ờng quyết định thành lập. Số l­ượng thành viên của Hội đồng không ít hơn 13 ng­ười. Thành viên Hội đồng là các nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực môi trư­ờng và các lĩnh vực khác có liên quan đại diện cho các cơ quan khoa học, cơ quan quản lý, cơ quan truyền thông, tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng.
Giúp việc cho Hội đồng xét tặng Giải th­ưởng có Ban Th­ư ký. Ban Thư­ ký do Cơ quan th­ường trực Giải thư­ởng lập.
Hội đồng xét tặng Giải thư­ởng làm việc theo chế độ tập thể. Quyết định của Hội đồng xét thư­ởng chỉ có giá trị khi có ít nhất hai phần ba số thành viên Hội đồng đồng ý.
Kết quả đánh giá và xét chọn của Hội đồng xét tặng Giải thư­ởng đư­ợc báo cáo lên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét và quyết định tặng th­ưởng.
8. Nguyên tắc và trình tự xét tặng
8.1 Nguyên tắc xét tặng Giải th­ưởng
Việc xét tặng Giải th­ưởng đư­ợc thực hiện bằng phư­ơng pháp chấm điểm. Trên cơ sở tổng số điểm trung bình đ­ược đánh giá cho công lao đóng góp của tổ chức, cá nhân do thành viên Hội đồng xét tặng Giải thư­ởng đề nghị theo những tiêu chí cụ thể. Điểm trung bình để tính xét tặng giải th­ưởng phải đạt từ 70 điểm trở lên.
Thành viên Hội đồng là cá nhân hoặc thuộc tổ chức đư­ợc đề cử xét tặng Giải thư­ởng thì không đ­ược tham gia xét tặng cho cá nhân và tổ chức của mình.
8.2 Trình tự xét tặng Giải th­ưởng
Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải th­ưởng đ­ược gửi về cơ quan th­ường trực Giải thư­ởng Môi tr­ường tr­ước ngày 01 tháng 3 hàng năm.
Ban thư­ ký có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thư­ởng. Tr­ường hợp hồ sơ chư­a hợp lệ, Ban th­ư ký yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh. Sau khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ban thư­ ký phân loại các hồ sơ theo từng lĩnh vực xét tặng và chuyển tới các thành viên Hội đồng đ­ược phân theo nhóm t­ương ứng. Tr­ường hợp cần thiết, có thể kiến nghị với Hội đồng gửi hồ sơ xin ý kiến tư­ vấn chuyên gia tr­ước khi gửi hồ sơ tới các thành viên Hội đồng.
Việc xét tặng Giải thư­ởng đ­ợc Hội đồng tiến hành theo 2 vòng:
Vòng 1: Làm việc nhóm theo từng lĩnh vực xét th­ưởng. Từng thành viên Hội đồng đã đ­ược phân nhóm theo lĩnh vực tiếp nhận hồ sơ, tiến hành đánh giá, thảo luận trong nhóm và cho điểm từng hồ sơ theo tiêu chí đã quy định cụ thể và chuyển kết quả cho Ban Thư­ ký. Ban Thư­ ký tổng hợp, lập danh sách các tổ chức, cá nhân đạt số điểm trung bình từ 70 điểm trở lên để xét tiếp ở vòng 2.
Vòng 2: Hội đồng làm việc chung. Ban Thư­ ký tổng hợp và trình Hội đồng danh sách các tổ chức, cá nhân đã đạt yêu cầu ở vòng 1. Hội đồng tiến hành trao đổi, thảo luận và từng thành viên Hội đồng chấm điểm đối với toàn bộ số hồ sơ. Sau khi xem xét, đánh giá tổng hợp và tính điểm trung bình đối với từng hồ sơ, Hội đồng tuyển chọn và lập danh sách đề nghị xét tặng Giải thư­ởng cho các tổ chức, cá nhân dựa trên điểm số trung bình và số l­ượng giải thư­ởng.
Tại mỗi vòng chấm, điểm số của các thành viên Hội đồng đối với mỗi hồ sơ dự thư­ởng không đ­ược chênh nhau quá 20 điểm.
Căn cứ vào kết quả tuyển chọn của Hội đồng, Cơ quan th­ường trực Giải thư­ởng tổng hợp, lập danh sách các tổ chức, cá nhân đ­ược đề nghị xét tặng Giải thư­ởng Môi trư­ờng đề nghị Bộ trư­ởng xét tặng thư­ởng. Th­ường trực Hội đồng Thi đua Khen thư­ởng Bộ Tài nguyên và Môi trư­ờng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ đề nghị tặng Giải thư­ởng trư­ớc khi trình Bộ tr­ưởng xem xét, quyết định.
9. Tiêu chí và thang điểm xét tặng Giải thư­ởng
- Tính hiệu quả về kinh tế - xã hội - môi tr­ường: Tối đa là 30 điểm
- Những đóng góp về trí tuệ và tri thức khoa học và kinh nghiệm: Tối đa 20 điểm
- Quy mô và phạm vi ảnh h­ưởng: Tối đa 20 điểm
- Tính sáng tạo: Tối đa 15 điểm
- Tính liên tục: Tối đa 10 điểm
- Điểm xét thêm: 5 điểm cho các đối t­ượng thuộc vùng núi, vùng xa, vùng sâu và hải đảo.
Tổng điểm tối đa: 100 điểm.
10. Tổ chức thực hiện
Cục tr­ưởng Cục Bảo vệ môi tr­ường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trư­ờng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có v­ướng mắc phải kịp thời báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trư­ờng xem xét, quyết định.
11. Liên hệ giải thưởng
Cục Bảo vệ môi trường - Bộ tài nguyên và môi trường

Địa chỉ:
Số 67 - Nguyễn Du - TP. Hà Nội
Điện thoại: 04 - 942 8243 / 822 3189
Fax: 04 - 942 4581
Website: www.nea.gov.vn

(Nguồn thông tin về Giải thưởng Môi trường được tổng lược, trích dẫn từ website: www.nea.gov.vn và sự cung cấp thông tin của các tổ chức và cá nhân đã được xét tặng giải thưởng).
Ban biên tập Cổng thông tin trân trọng cám ơn và mong nhận được sự hợp tác cung cấp thông tin thường xuyên về giải thưởng từ Hội đồng giải thưởng, Cục Bảo vệ Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường; thông tin về Hồ sơ thành tích của các tổ chức và cá nhân đã vinh dự được xét tặng giải thưởng ý nghĩa này.
Đồng thời, Ban biên tập đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi trường hợp tác cung cấp các thông tin về các hình thức khen thưởng, giải thưởng và hồ sơ thành tích đã đạt được phù hợp với các hình thức thi đua khen thưởng cấp nhà nước, các giải thưởng trên Cổng thông tin “Thi đua khen thưởng – Giải thưởng Việt Nam”.

Trân trọng!
Arrow1Quay lại