Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
GioithieudoanhnhanVNtieubieu DANH HIỆU DOANH NHÂN VIỆT NAM TIÊU BIỂU

Danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” là hình thức khen thưởng, tôn vinh của Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đang hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có thành tích xuất sắc trên mọi hoạt động liên quan đến xây dựng, phát triển doanh nghiệp, đóng góp cho kinh tế xã hội của đất nước và nâng cao đời sống người lao động. Danh hiệu do Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì từ năm 2006 tới nay, được xét tặng vào dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 hàng năm cho 100 Doanh nhân tiêu biểu toàn quốc.

PHÒNG THƯƠNG MẠI
VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
-----o0o-----
Số:  1672 /PTM – TĐKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------------

              Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
CỦA CHỦ TỊCH PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
(V/v ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu”)
-------------------------------

CHỦ TỊCH
PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 

          - Căn cứ Quyết định số 123/2003/QĐ-TTg ngày 12/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ chuẩn y Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng;
- Căn cứ công văn số 2797/VPCP-TCCB ngày 02/6/2005 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề án bình xét và trao giải thưởng doanh nghiệp, doanh nhân hàng năm;
- Xét đề nghị của Trưởng ban thư ký Hội đồng xét danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu;

 

QUYẾT ĐỊNH


    Điều 1: Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” kèm theo quyết định này.
    Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
    Điều 3: Các đồng chí Trưởng ban thư ký Hội đồng bình xét danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu”, Trưởng các Ban, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: 
- Như điều 3,
- Lưu VT, TĐKT, HV&ĐT.


 

QUY CHẾ XÉT TẶNG
DANH HIỆU “DOANH NHÂN VIỆT NAM TIÊU BIỂU” NĂM 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1672/PTM-TĐKT, ngày 10/06/2010
của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam)

------------------------------------

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG          Điều 1: Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” là hình thức khen thưởng, tôn vinh của Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam đối với người lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đang hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có thành tích xuất sắc trên mọi hoạt động liên quan đến xây dựng, phát triển doanh nghiệp, đóng góp cho kinh tế xã hội của đất nước và nâng cao đời sống người lao động.

          Điều 2: Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” được bình xét và trao tặng hàng năm cho 100 Doanh nhân tiêu biểu toàn quốc.

 

CHƯƠNG II
ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ XÉT TẶNG DANH HIỆU
“DOANH NHÂN VIỆT NAM TIÊU BIỂU”

 

          Điều 3: Đối tượng xét tặng
Là lãnh đạo doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế: Chủ tịch Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, chủ nhiệm Hợp tác xã, chủ trang trại, đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

          Điều 4: Tiêu chí để xét tặng danh hiệu:
Nhóm tiêu chí đánh giá thành tích của doanh nghiệp do doanh nhân lãnh đạo hay làm chủ, trong 3 năm liên tục:
1. Tăng trưởng cao và vững chắc trên các chỉ tiêu cơ bản: Doanh thu, tổng số lao động, tổng số vốn và tài sản, lợi nhuận, nộp ngân sách.
2. Chăm lo phát triển nguồn nhân lực. Thực hiện tốt các chính sách với người lao động (Tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, vệ sinh an toàn lao động,…); Có chính sách đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ, công nhân viên; Doanh nghiệp không có đình công, bãi công; Tạo điều kiện cho tổ chức Đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt động.
3. Nỗ lực đổi mới, sáng tạo: Nghiên cứu, đầu tư ứng dụng công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế.
4. Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Doanh nghiệp có áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến: ISO 9000, ISO 14000, SA 8000, GMP, HACCP, v.v…; Tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện, phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường.
5. Có chiến lược và kế hoạch phát triển dài hạn, rõ ràng, hướng tới phát triển bền vững.

          Nhóm tiêu chí thành tích của doanh nhân:
1. Giữ chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp từ 3 năm trở lên.
2. Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp và nơi cư trú;
3. Năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trong quản lý và điều hành doanh nghiệp; Tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.
4. Chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho bản thân và cán bộ công nhân viên, có chiến lược quy hoạch cán bộ quản lý, kỹ thuật;
5. Có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong doanh nghiệp, là nòng cốt đoàn kết trong tập thể lãnh đạo doanh nghiệp;
6. Tham gia tích cực các hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp (tham gia Ban Chấp hành các Hiệp hội doanh nghiệp, đóng góp vào hoạt động phong trào của doanh nghiệp, v.v…);
7. Cá nhân và doanh nghiệp được khen thưởng ở mức bằng khen trở lên trong 3 năm gần đây.

CHƯƠNG III
THỦ TỤC HỒ SƠ, CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUY TRÌNH XÉT TẶNG

 

          Điều 5: Thủ tục hồ sơ đề nghị xét tặng
Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” được xét tặng vào dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 hàng năm. Hội đồng xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” gửi thông báo bằng văn bản tới các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, bình xét, lên danh sách các doanh nhân  tiêu biểu theo số lượng do Hội đồng quy định đề nghị xét tặng Danh hiệu.

          Bộ hồ sơ gửi về Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam gồm có: Công văn của các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các Tập đoàn, Tổng công ty và Hiệp hội đề cử danh sách doanh nhân đề nghị xét thưởng, hồ sơ báo cáo chi tiết thành tích của doanh nhân.
Doanh nhân được giới thiệu phải hoàn thành hồ sơ và gửi về Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trước ngày 20/8 hàng năm. Sau thời hạn này, các hồ sơ đăng ký tham gia sẽ không được xét chọn.
Cá nhân được trao tặng Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” tối thiểu sau 3 năm mới có thể được tiếp tục đề cử.

          Điều 6: Cơ cấu tổ chức
Ban Chỉ đạo quốc gia bình xét danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” được thành lập gồm đại diện Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ nội vụ (Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Ban Chỉ đạo Quốc gia bình xét danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu hàng năm.

          Hội đồng bình xét danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” gồm đại diện của: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ nội vụ (Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Hiệp hội doanh nghiệp, một số cơ quan thông tấn báo chí. Hội đồng bình xét danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” có trách nhiệm xem xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn tặng danh hiệu, đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia quyết định và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ra quyết định khen thưởng.

          Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành lập Ban Thư ký, là cơ quán giúp việc cho Hội đồng, gồm các cán bộ lãnh đạo của các Ban, Trung tâm, Văn phòng, Viện của Phòng. Ban Thư ký thực hiện các bước đánh giá cụ thể, trình để Hội đồng bình xét và đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia quyết định danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu”.

          Điều 7: Quy trình xét tặng
Quy trình xét tặng danh hiệu sẽ được thực hiện qua các bước:
- Bước 1: Gửi công văn đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, một số Tập đoàn, Tổng Công ty và Hiệp hội, thành lập hội đồng bình xết gồm các vụ, sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn, tiến hành bình xét, giới thiệu và đề cử doanh nhân của Bộ, ngành, Địa phương, doanh nghiệp của mình. Các tổ chức được đề nghị sẽ lập danh sách và hồ sơ báo cáo bình xét doanh nhân tiêu biểu, gửi về Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trước ngày 20/8 hàng năm.
- Bước 2: Cập nhật, xử lý số liệu theo hồ sơ báo cáo khen thưởng của doanh nhân. Hoàn thành trước ngày 25/9 hàng năm.
- Bước 3: Lập danh sách các doanh nhân đạt danh hiệu và ra quyết định khen thưởng, hoàn thành trước ngày 5/10 hàng năm.
- Bước 4: Tổ chức lễ trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” hàng năm nhân dịp ngày Doanh nhân Việt Nam.

 

CHƯƠNG IV
HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG, ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

          Điều 8: Hình thức khen thưởng
Cá nhân là “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” được:
- Vinh danh và trao tặng Bằng chứng nhận Doanh nhân VIệt Nam tiêu biểu, cúp và huy hiệu Thánh Gióng trong lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.
- Thông tin về các doanh nhân Việt Nam tiêu biểu và doanh nghiệp được in trong kỷ yếu và được công bố, giới thiệu rộng rãi trong nước và quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu trong thời kỳ đổi mới.

          Điều 9: Điều khoản thi hành
Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” được tổ chức xét tặng hàng năm. Hội đồng bình xét danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện quy chế này./.
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.


 

Liên hệ giải thưởng
BAN CHỈ ĐẠO HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Trụ sở: Số 9 Đào Duy Anh - Đống Đa - TP Hà Nội
Điện thoại: 04 - 5742022  
Fax: 04 - 5742017
Website: www.vcci.com.vn
Arrow1Quay lại
Arrow2Giới thiệu giải
Arrow2 Đề nghị xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2010