Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo CÚP VÀNG TECHMARK VIỆT NAM

Cúp Vàng Techmark là hình thức khen thưởng của Chợ công nghệ và thiết bị (CN/TB) nhằm biểu dương các đơn vị nghiên cứu, các doanh nghiệp, các nhà khoa học phát huy nội lực, năng lực sáng tạo và trí tuệ Việt Nam trong việc tạo lập và phổ biến áp dụng công nghệ/thiết bị tiên tiến đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao, góp phần phát triển thị trường công nghệ và thúc đẩy sự gắn kết giữa KH&CN với sản xuất và đời sống. Tặng giải thưởng này còn nhằm biểu dương tập thể, cá nhân tham gia tích cực (chào bán và tìm mua CN/TB) và có đóng góp thiết thực cho sự thành công của Chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam.
1. Đơn vị thực hiện
Bộ Khoa học và Công nghệ
2. Đối tượng xét thưởng
1. Công nghệ/Thiết bị của các tập thể và cá nhân trong nước giới thiệu tại Chợ.
2. Tập thể, cá nhân có nhiều Công nghệ/Thiết bị chào bán và tìm mua tại Chợ.
3. Nguyên tắc xét thưởng
Việc xét thưởng được tiến hành theo cơ chế Hội đồng thông qua việc đánh giá trực tiếp của các chuyên gia đánh giá tại các Hội đồng chuyên ngành được Tiểu ban khen thưởng đề nghị và do Hội đồng xét thưởng ra quyết định làm căn cứ để Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký Giấy chứng nhận và Bằng khen theo thẩm quyền và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Giải đặc biệt.
4. Điều kiện xét thưởng
Việc xét thưởng chỉ tiến hành với các Công nghệ/Thiết bị, tập thể, cá nhân có đủ các điều kiện sau:
1. Có đăng ký tham gia Chợ trong thời hạn quy định.
2. Có đăng ký xét thưởng đối với Công nghệ/Thiết bị do đơn vị, các nhân lựa chọn trong số các CN/TB đăng ký tham gia Chợ.
3. Có đầy đủ các thông tin yêu cầu trong các biểu mẫu đăng ký, mô tả do Ban Tổ chức công bố.
4. Có trưng bày, giới thiệu tại Chợ.
5. Căn cứ xét thưởng
Việc xét thưởng căn cứ vào các tiêu chí khen thưởng đối với Công nghệ/Thiết bị và các quy định khen thưởng đối với tập thể, cá nhân được trình bày tại Phần 10.
6. Các hình thức khen thưởng
1. CUP kèm theo GIẤY CHỨNG NHẬN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng cho công nghệ và thiết bị thuộc mỗi lĩnh vực.
2. BẰNG KHEN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng cho các tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực cho thành công của Chợ Công nghệ/Thiết bị - Techmart.
3. GIẢI ĐẶC BIỆT dành cho công nghệ/thiết bị có giá trị đặc biệt về tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả kinh tế - xã hội.
7. Hội đồng xét thưởng
1. Hội đồng xét thưởng do Ban tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị thành lập gồm Chủ tịch là Trưởng ban tổ chức, hai Phó chủ tịch là Trưởng Tiểu ban khen thưởng, Trưởng Tiểu ban nội dung và một số thành viên khác.
2. Hội đồng xét thưởng có nhiệm vụ:
- Thành lập và chỉ đạo hoạt động các Hội đồng chuyên ngành, chỉ đạo hoạt động của Tiêu ban nội dung và Tiểu ban khen thưởng trong công tác khen thưởng.
- Xét duyệt danh mục Công nghệ/Thiết bị, danh sách tập thể, cá nhân được khen thưởng làm cơ sở để Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký Giấy chứng nhận và Bằng khen theo thẩm quyền và đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng đối với Công nghệ/Thiết bị đạt Giải đặc biệt.
- Chủ trì việc giải quyết các trường hợp tranh chấp, khiếu nại về hoạt động và kết quả xét thưởng.
8. Hội đồng chuyên gia theo chuyên ngành/lĩnh vực (Hội đồng chuyên ngành)
1. Hội đồng chuyên ngành được thành lập theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng xét thưởng, trên cơ sở đề nghị của Trưởng Tiểu ban khen thưởng. Hội đồng chuyên ngành là các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm, có uy tín trong ngành, có khả năng đánh giá thành thạo, độc lập và khách quan các Công nghệ/Thiết bị được phân công đánh giá.
2. Hội đồng chuyên ngành có nhiệm vụ trực tiếp đánh giá Công nghệ/Thiết bị theo các tiêu chí và phương pháp đánh giá quy định. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc độc lập, thảo luận dân chủ và biểu quyết bằng bỏ phiếu kín thông qua phiếu cho điểm của mỗi thành viên.
9. Tiểu ban khen thưởng
Tiểu ban khen thưởng là cơ quan thường trực của Hội đồng xét thưởng, có nhiệm vụ tổ chức, phối hợp các hoạt động xét thưởng và tổ chức Lễ trao thưởng.
10. Tiêu chí xét thưởng
10.1 Tính mới
- Công nghệ/Thiết bị chưa được bộc lộ ở Việt Nam và nước ngoài dưới hình thức mô tả hoặc sử dụng.
- Công nghệ/Thiết bị đã biết nhưng mới được thực hiện ở nước ngoài và được áp dụng lần đầu ở Việt Nam.
10.2 Tính sáng tạo
- Căn cứ vào trình độ khoa học công nghệ ở trong nước và ở nước ngoài, Công nghệ/Thiết bị đó không nảy sinh một cách hiển nhiên đối với chuyên gia trong ngành, tức là Công nghệ/Thiết bị đó không dễ được tạo ra.
10.3 Hiệu quả
Hiệu quả được hợp thành từ 03 yếu tố:
- Hiệu quả kinh tế: là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dung Công nghệ/Thiết bị vào sản xuất và đời sống. Hiệu quả này được xác định bằng cách: So sánh (những lợi ích tiết kiệm nguyên vật liệu, giá cả, chất lượng, v.v) đạt được trên cơ sở thử nghiệm, áp dụng thử Công nghệ/Thiết bị so với Công nghệ/Thiết bị đã hoặc hiện có hoặc Phân tích Công nghệ/Thiết bị đánh giá những lợi ích (tiết kiệm nguyên vật liệu, giá cả, chất lượng v.v) có thể đạt được khi áp dụng Công nghệ/Thiết bị vào thực tiễn.
- Hiệu quả kỹ thuật: hiệu quả này được thể hiện bằng những chi tiết kỹ thuật mới; tiến bộ của Công nghệ/Thiết bị so với Công nghệ/Thiết bị đã biết.
- Hiệu quả xã hội: hiệu quả nà được thể hiện dưới dạng cải thiện điều kiện sống, bảo vệ sức khoẻ, điều kiện làm việc, nâng cao an toàn lao động, bảo vệ môi trường v.v.
10.4 Mức độ sẵn sàng chuyển giao và tiếp nhận
Mức độ sẵn sàng được hợp thành từ 02 yếu tố:
- Mức độ hoàn thiện và độ tin cậy của Công nghệ/Thiết bị (thời gian từ khi hoàn thiện đến nay, số lượng chuyển giao đã và đang được ký kết, tổng doanh thu từ việc áp dụng Công nghệ/Thiết bị, v.v).
- Mức độ dễ dàng tiếp nhận Công nghệ/Thiết bị (dễ thay đổi, dễ thay thế, dễ chế tạo, dễ sử dụng, sử dụng nguyên vật liệu trong nước, v.v).
11. Quy trình xét thưởng Công nghệ/Thiết bị (tham khảo Quy chế)
11.1 Cách thức xét thưởng
a. Đánh giá sơ bộ: Việc đánh giá xét thưởng được tiến hành trước khi Chợ chính thức mở ít nhất 1 tuần lễ dựa trên các hồ sơ đang ký của tập thể, cá nhân để có kết quả sơ bộ về các loại giải thưởng.
b. Đánh giá chính thức: Đánh giá tại chỗ dựa trên kết quả đánh giá sơ bộ để lập danh sách khen thưởng các loại, trình Hội đồng xét thưởng quyết định.
11.2 Phân loại lĩnh vực để xét thưởng
Tiểu ban nội dung căn cứ số lượng, đặc điểm của công nghệ/thiết bị được các tập thể, cá nhân đăng ký tham gia xét thưởng, xác định lĩnh vực Công nghệ/Thiết bị, kiến nghị số lượng và tên gọi các Hội đồng chuyên ngành.
11.3 Hoạt động của Hội đồng chuyên ngành
- Thành viên - Hội đồng căn cứ các tiêu chí giải thưởng, tiến hành đánh giá độc lập, khách quan theo hướng dẫn quy định.
- Thư ký Hội đồng tập hợp đánh giá của từng chuyên gia, tính kết quả đánh giá cho từng Công nghệ/Thiết bị.
- Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành xem xét, ký xác nhận kết quả đánh giá, kiến nghị Hội đồng xét thưởng quyết định (qua Tiểu ban khen thưởng).
- Trên cơ sở kết quả đánh giá và trưng cầu ý kiến chuyên gia kiến nghị một Công nghệ/Thiết bị để xét giải đặc biệt.
- Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành được mời tham dự cuộc họp của Hội đồng xét thưởng.
11.4 Điểm chuẩn của các loại giải thưởng
Theo Tiêu chí giải thưởng, điểm cao nhất có thể đạt được cho mỗi Công nghệ/Thiết bị là 100. Công nghệ/Thiết bị đạt CUP phải có tổng số điểm từ 70 trở lên và không có tiêu chí chi tiết nào đạt điểm gốc thấp hơn 50% điểm cao nhất. Có thể áp dụng quy tắc làm tròn số để tính kết quả chung cho mỗi Công nghệ/Thiết bị.
11.5 Đánh giá Công nghệ/Thiết bị
- Sử dụng phương pháp chuyên gia để đánh giá Công nghệ/Thiết bị theo các tiêu chí quy định tại phần 10.
- Điểm gốc cao nhất của một tiêu chí là 10. Mỗi tiêu chí có hệ số quan trọng khác nhau, tổng hệ số quan trọng là 10, do đó điểm cao nhất mà Công nghệ/Thiết bị có thể đạt được là 100. Mức độ phân biệt nhỏ nhất là 0,5 điểm.
- Chuyên gia-thành viên Hội đồng chuyên ngành tự giác không đánh giá Công nghệ/Thiết bị mà mình là tác giả, đồng tác giả.
12. Khen thưởng tập thể và cá nhân
* Điều kiện
- Đối với tập thể: các tập thể trong nước có nhiều công nghệ/thiết bị chào bán, hoặc có nhiều nhu cầu mua Công nghệ/Thiết bị.
- Đối với cá nhân: các cá nhân có nhiều công nghệ/thiết bị chào bán, hoặc có nhiều nhu cầu cần mua Công nghệ/Thiết bị.
- Có hình thức trưng bày và giới thiệu, tiếp thị hấp dẫn.
- Có nhiều đóng góp cho thành công của Chợ Công nghệ/Thiết bị.
* Phương pháp
- Tiểu ban khen thưởng phối hợp với Tiểu ban nội dung thống kê các số liệu để lập danh sách sơ bộ các tập thể, cá nhân đạt điều kiện khen thưởng thông qua hồ sơ đăng ký tham gia Chợ.
- Trên cơ sở danh sách sơ bộ, Tiểu ban khen thưởng xem xét hiện trạng trưng bày và giới thiệu tại Chợ để lập danh sách khen thưởng chính thức trình Hội đồng xét thưởng xem xét quyết định.
- Hội đồng xét thưởng xem xét và biểu quyết bằng phương pháp thoả thuận về giải thưởng đối với từng tập thể, cá nhân.
13. Liên hệ giải thưởng
Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Quốc Gia

Địa chỉ: Số 24 Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội
Điện thoại: 04 - 934 2945
Fax: 04 - 934 9127
Email: techmart@vista.gov.vn
Website: www.techmartvietnam.com.vn

Trung tâm Thông tin KH&CN Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 79 Trương Định, Q1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 - 829 7629
Fax:
08 - 829 1957
Email: techmart@cesti.gov.vn

Trung tâm Tin học và Thông tin KH&CN Tp. Hà Nội

Địa chỉ: Số 2, ngõ Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm Hà Nội
Điện thoại: 04 - 825 1493
Fax: 04 - 825 1894

(Nguồn thông tin về Giải thưởng Cúp Vàng Techmark được tổng lược, trích dẫn từ website www.techmartvietnam.com.vn và sự cung cấp thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp được trao giải thưởng).
Ban biên tập Cổng thông tin trân trọng cám ơn và mong nhận được sự hợp tác cung cấp thông tin thường xuyên về giải thưởng từ Hội đồng giải thưởng, Đơn vị tổ chức và thực hiện trao giải thưởng Cúp Vàng Techmark; sự cung cấp thông tin về hồ sơ thành tích của các tổ chức, doanh nghiệp đã vinh dự được trao tặng giải thưởng cao quý này.

Trân trọng!