Title_left GIẢI THƯỞNG TÔ CHỨC - HIỆP HỘI ĐỊA PHƯƠNG Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG THĂNG LONG

Cúp Thăng Long là hình thức khen thưởng của UBND Thành phố Hà Nội đối với các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đóng góp tích cực cho sự phát triển Thủ đô. Giải thưởng Cúp Thăng Long được thực hiện theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 105/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND thành phố Hà Nội.
1. Đơn vị tổ chức xét tặng
UBND Thành phố Hà Nội.
2. Đối tượng xét tặng
Tất cả các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi tắt là Doanh nghiệp) có đăng ký kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
3. Tiêu chuẩn xét tặng
3.1 Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh
- Doanh nghiệp có mức tăng trưởng liên tục trong hai năm, tốc độ tăng doanh thu hàng năm phải đảm bảo mức tăng bình quân chung theo ngành nghề từ 10% trở lên (đối với doanh nghiệp có từ 300 lao động trở xuống phải tăng từ 15% trở lên).
- Lợi nhuận trước thuế năm sau cao hơn năm trước 10%.
- Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và các khoản nộp khác theo chế độ Nhà nước quy định, năm sau nộp cao hơn năm trước 10% trở lên.
- Tỷ suất lợi nhuận thực hiện/ vốn chủ sở hữu đạt từ 8% trở lên.
- Không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạnh từ 1 trở lên.
- Các hoạt động không vi phạm các quy định pháp luật hiện hành.
3.2 Về lĩnh vực khoa học, công nghệ
Có áp dụng các hình thức quản lý chất lượng tiên tiến, đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động.
3.3 Về lao động và môi trường lao động
100% người lao động được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định; đời sống của người lao động không ngừng được cải thiện, thu nhập năm sau cao hơn năm trước từ 5% trở lên, thu nhập bình quân không dưới 3 lần mức lương tối thiểu hiện hành (riêng các doanh nghiệp nông nghiệp, HTX không dưới 2 lần mức lương tối thiểu). Môi trường lao động, rác thải, nước thải, khí thải thực hiện đúng quy định hiện hành, đảm bảo an toàn không để xẩy ra tai nạn nghiêm trọng, phòng chống cháy nổ.
3.4 Về tổ chức Đảng, đoàn thể
a) Doanh nghiệp Nhà nước (bao gồm cả Công ty Cổ phần Nhà nước chi phối, Công ty TNHH nhà nước một thành viên) có tổ chức Đảng, đoàn thể. Tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh. Các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả được các cấp công nhận.
b) Các loại hình doanh nghiệp khác (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có tổ chức Công đoàn. Tổ chức Công đoàn hoạt động có hiệu quả được các cấp công nhận.
3. 5 Về công tác từ thiện xã hội
Doanh nghiệp tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội. Tổng mức tham gia công tác từ thiện xã hội (trong và ngoài Thành phố) từ 30 triệu đồng một năm trở lên.
3.6 Về công tác thi đua, khen thưởng
Doanh nghiệp hưởng ứng tham gia tích cực các phong trào thi đua do Thành phố phát động. Trong thời gian xét tặng, doanh nghiệp được tặng ít nhất một danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng của Trung ương hoặc thành phố (doanh nghiệp tư nhân được tặng giấy khen của sở, ngành, quận, huyện).
3.7 Doanh nghiệp
(kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có sản phẩm chất lượng, uy tín và được bình chọn tại các cuộc thi, hội chợ trong và ngoài nước.
Doanh nghiệp đủ 7 tiêu chuẩn trên sẽ được xét chọn để tặng Cúp Thăng Long. Trường hợp đặc biệt Hội đồng tư vấn có báo cáo đề nghị UBND Thành phố xét, tặng Cúp.
4. Thủ tục hồ sơ đề nghị xét tặng
Cúp Thăng Long được xét tặng hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Hồ sơ đăng ký đề nghị xét tặng gồm:
1. Công văn của cấp trên đơn vị đề nghị UBND Thành phố xét tặng Cúp Thăng Long (theo hướng dẫn số 166/ BTĐ-HCTC ngày 18/11/2006 của ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố về tuyến trình và thủ tục hồ sơ khen thưởng);
2. Báo cáo thành tích 2 năm của đơn vị (theo mẫu).
5. Quy trình xét tặng
1. Thành lập Hội đồng tư vấn xét tặng Cúp Thăng Long gồm: Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Sở Thương mại, Sở Công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục thuế, Cục Thống kê và một số Sở chuyên ngành khác liên quan. Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố là Chủ tịch Hội đồng tư vấn, Phó Giám đốc Sở Thương mại là Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn.
2. Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố là cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn căn cứ vào từng lĩnh vực xét tặng để mời các sở, ngành liên quan tham gia Hội đồng tư vấn.
3. Hội đồng tư vấn có trách nhiệm xem xét, đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đề nghị UBND Thành phố tặng Cúp Thăng Long. Các thành viên Hội đồng tư vấn có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp bình xét, đánh giá, lựa chọn doanh nghiệp tiêu biểu, xứng đáng tặng Cúp Thăng Long. Trường hợp có ý kiến khác nhau, Chủ tịch Hội đồng tư vấn báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.
6. Hình thức khen thưởng
Doanh nghiệp được tặng Cúp Thăng Long:
1. UBND Thành phố tặng Cúp, Bằng công nhận và kèm theo tiền thưởng. Mức thưởng căn cứ vào điều kiện cụ thể hàng năm, Ban Thi đua - Khen thưởng đề xuất, báo cáo UBND Thành phố quyết định.
2. Tôn vinh, biểu dương, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của Thành phố.
7. Thực hiện và liên hệ giải thưởng
1. Cúp Thăng Long được tổ chức xét tặng hàng năm. Căn cứ tình hình thực tế hàng năm, UBND Thành phố sẽ quyết định số lượng Cúp tặng.
2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về báo cáo thành tích. Doanh nghiệp bị thu hồi Cúp nếu phát hiện thấy thành tích trong báo cáo không đúng sự thật.
3. Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố phối hợp Sở Thương mại và các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện.

Arrow1Quay lại