Title_left GIẢI THƯỞNG TÔ CHỨC - HIỆP HỘI ĐỊA PHƯƠNG Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG PÁC BÓ

Giải thưởng Pác Bó là giải thưởng cao nhất của tỉnh Cao Bằng được Ủy ban nhân dân tỉnh xét, trao tặng cho những công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ, tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị xuất sắc, sáng tạo, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển sự nghiệp khoa học và công nghệ, văn hóa - xã hội tỉnh Cao Bằng. Giải thưởng được công bố 3 năm một lần.
1. Đơn vị tổ chức
Ủy ban nhân dân Tỉnh Cao Bằng
2. Đối tượng
Cá nhân, Tập thể là công dân Việt Nam hay tổ chức, cá nhân người nước ngoài sáng tạo, công bố và lần đầu tiên được sử dụng tại Cao Bằng
3. Quyền lợi của cá nhân và tập thể đạt Giải
- Được trao Cúp biểu tượng giải thưởng Pác Bó
- Được trao Bằng chứng nhận giải thưởng và tiền thưởng theo quy định.
4. Các tiêu chuẩn xét Giải
Tiêu chuẩn xét thưởng
Công trình, tác phẩm được xét tặng giải thưởng Pác Bó phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: * Đối với công trình, cụm công trình khoa học kỹ thuật và công nghệ
- Về giá trị khoa học công nghệ:
+ Có tính sáng tạo và đổi mới về công nghệ để phát triền hoặc tạo sản phẩm mới góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, của ngành kinh tế.
+ Có tác động và ảnh hưởng đến sự phát triền kinh tế - xã hội của tỉnh đối với việc lựa chọn, thích nghi, làm chủ và phát triển các ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.
- Về hiệu quả kinh tế, kinh tế - xã hội:
+ Tạo ra hiệu quả kinh tế hoặc hiệu quả kinh tế - xã hội đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.
+ Có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
* Đối với công trình, tác phẩm văn học nghệ thuật
- Đảm bảo nội dung tư tưởng tốt, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
- Có tính sáng tạo nghệ thuật, tính độc đáo, phản ánh chân thực cuộc sống.
- Có tác dụng giáo dục thẩm mỹ lành mạnh, trong sáng, góp phần xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới.
- Công trình có ảnh hưởng sâu sắc, rộng rãi trong đời sống nhân dân, có đóng góp đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của lĩnh vực hoặc ngành trong phạm vi toàn tỉnh.
* Đối với công trình khoa học xã hội và nhân văn
- Đảm bảo tính mới và tính sáng tạo của công trình.
- Có ảnh hưởng rộng lớn và tác dụng lâu dài trong đời sống nhân dân; có giá trị cao về nội đung tư tưởng, có tác đụng tết trong giáo đục, xây đựng con người mới, nâng cao trình độ nhận thức, giáo dục thẩm mỹ của nhân dân, giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong sự phát triển của nền văn học nghệ thuật; góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Có đóng góp quan trọng trong phát triển khoa học công nghệ của lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trong phạm vi toàn tỉnh.
5. Điều kiện xét thưởng

Công trình, cụm công trình, tác phẩm đề nghị xét tặng giải thưởng Pác Bó phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Phải được công bố và ứng dụng trong thực tiễn ít nhất từ 2 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét thưởng.
- Không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại về nội dung, kết quả công trình, tác phẩm tại thời điểm xét thưởng.
- Báo cáo kết quả nghiên cứu công trình, cụm công trình khoa học công nghệ nghiệm thu đã nộp tại Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng.
- Đối với các công trình, cụm công trình khoa học công nghệ được thực hiện dưới hình thức đề tài, dự án được ngân sách cấp kinh phí thực hiện phải được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh đánh giá xếp loại khá trở lên; các công trình, cụm công trình khoa học công nghệ không sử dụng ngân sách Nhà nước được Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá, được trực tiếp dự thi ở Hội đồng cấp tỉnh; đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật không thực hiện dưới hình thức đề tài, dự án khi đề nghị xét thưởng phải là những công trình, tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật chuyên ngành (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh - cấp ngành và tương đương) đánh giá, xếp loại xuất sắc trở lên.
- Đối với các cụm công trình, tác phẩm thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật đã được nhận giải thưởng chuyên ngành Trung ương và tương đương thì không đề nghị xét tặng giải thưởng Pác Bó. Các công trình, cụm công trình khoa học công nghệ đã nhận giải thưởng cấp Quốc gia được xét tặng giải thưởng Pác Bó ngay ở Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp tỉnh.
6. Trình tự xét thưởng
Việc đánh giá, xét tặng giải thưởng Pác Bó được tiến hành độc lập và theo ba cấp:
1. Cấp cơ sở
2. Cấp ngành và tương đương
3. Cấp tỉnh
Việc đánh giá, xét tặng giải thưởng Pác Bó ở cấp tỉnh được tiến hành theo hai bước:
Bước 1: Xét thưởng ở các Hội đồng giám khảo chuyên ngành do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành lập trên cơ sở đề nghị của Ban tổ chức giải thưởng Pác Bó.
Bước 2: Xét thưởng tại Hội đồng giải thưởng cấp tỉnh do Chủ tịch hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng.
7. Hội đồng xét thưởng
- Hội đồng xét thưởng các cấp gồm đại diện cho các cơ sở đã áp đụng kết quả công trình, các nhà khoa học, các nhà công nghệ, nhà quản lý có uy tín, khách quan, có trình độ chuyên môn phù hợp và am hiểu sâu lĩnh vực khoa học của công trình, tác phẩm.
- Mỗi thành viên Hội đồng xét thưởng có trách nhiệm nghiên cứu, nhận xét và đánh giá hồ sơ đề nghị xét tặng công trình, tác phẩm bằng văn bản. Hội đồng giải thưởng cấp cơ sở và cấp ngành phân công 02 đến 03 chuyên gia am hiểu sâu lĩnh vực khoa học của công trình, tác phẩm làm phản biện viết nhận xét, đánh giá công trình, tác phẩm.
- Các Hội đồng giải thưởng hoạt động theo nguyên tắc sau:
+ Kỳ họp đánh giá xét thưởng (có bỏ phiếu) của Hội đồng giải thưởng phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch và ít nhất 01 ủy viên phản biện, trường hợp ủy viên phản biện vắng mặt phải có nhận xét, đánh giá bằng văn bản.
+ Hội đồng đánh giá công trình, tác phẩm theo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và khách quan. Những công trình, tác phẩm được ít nhất 2/3 số phiếu đề nghị của số thành viên Hội đồng có mặt mới được chuyển lên Hội đồng cấp trên xem xét và trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
+ Hội đồng giải thưởng cấp trên chỉ xem xét những công trình, tác phẩm đã được Hội đồng giải thưởng cấp dưới đề nghị.
+ Thành viên của Hội đồng giải thưởng không tham dự xét thưởng các công trình, tác phẩm mà mình là tác giả hoặc đồng tác giả
8.
Cơ cấu giải thưởng
Mỗi lĩnh vực có tối đa:
- 01 giải đặc biệt
- 01 giải nhất
- 02 giải nhì
- 03 giải ba và các giải khuyến khích.
9. Hồ sơ và thủ tục xét thưởng ở cơ sở
* Hồ sơ đề nghị xét thưởng cấp cơ sở gồm:

- Đơn đề nghị xét tặng giải thưởng của tác giả hoặc đồng tác giả.
- Báo cáo tổng kết toàn diện và báo cáo tóm tắt công trình theo mẫu biểu quy định của Ban tổ chức (nếu là công trình khoa học).
- Bản đăng ký tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình theo mẫu biểu kèm theo bản sao tác phẩm, công trình nếu là mảng văn học, nghệ thuật.
- Biên bản đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ hoặc dự án nghiên cứu triển khai của Hội đồng khoa học cấp quản lý tương ứng với công trình.
- Giấy xác nhận đã nộp báo cáo kết quả nghiên cứu (đối với công trình khoa học và công nghệ) theo quy định tại khoản 3 ĐIỀU 5 của Quy chế này.
- Bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ liên quan đến công trình, tác phẩm: Luận văn, sách, bài báo, văn bằng bảo hộ (nếu có) .
- Nhận xét của tổ chức, cá nhân sử dụng công trình, tác phẩm (nếu có)
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).
* Tổ chức xét thưởng cấp cơ sở
- Các công trình, tác phẩm phải được đăng ký và xét thưởng tại đơn vị cơ sở có tư cách pháp nhân, nơi tạo ra công trình, nơi quản lý tác giả công trình hoặc nơi tác giả đang làm việc.
- Các tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình khoa học và công nghệ không sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước phải được đăng ký và xét thưởng tại các Hội chuyên ngành hoặc tương đương.
- Thủ trưởng các đơn vị cơ sở có trách nhiệm thành lập Hội đồng giải thưởng cấp cơ sở, có từ 07 đến 09 thành viên, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng cấp cơ sở phải là nhà khoa học có uy tín, an hiểu lĩnh vực khoa học của công trình. Trong trường hợp thiếu chuyên gia am hiểu công trình, thủ trưởng đơn vị có thể mời thêm chuyên gia bên ngoài tham gia Hội đồng giải thưởng cấp cơ sở.
- Hội đồng giải thưởng cấp cơ sở có trách nhiệm xem xét, đánh giá từng công trình, viết phiếu nhận xét, xác nhận tác giả (hoặc đồng tác giả), bỏ phiếu đánh giá chấm điểm, lập biên bản đánh giá hồ sơ công trình và gửi hồ sơ đề nghị xét thưởng của cơ sở đến các địa chỉ tương ứng sau:
+ Ngành chủ quản
+ Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh (đối với các hội chuyên ngành hoặc tương đương)
+ Hội Văn học nghệ thuật (đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật).
10. Hồ sơ thủ tục xét thưởng ở cấp ngành và tương đương
* Hồ sơ đề nghị xét thưởng cấp ngành và tương đương gồm:

+ Công văn đề nghị xét tặng giải thưởng Pác Bó của thủ trưởng đơn vị cơ sở.
+ Hồ sơ đề nghị xét thưởng cấp cơ sở.
+ Biên bản xét thưởng của Hội đồng giải thưởng cấp cơ sở.
Tổ chức xét thưởng cấp ngành và tương đương
* Thủ trưởng cấp ngành, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật có trách nhiệm thành lập Hội đồng giải thưởng cấp ngành và tương đương.
- Hội đồng giải thưởng cấp ngành và tương đương có từ 9 đến 11 thành viên. Hội đồng có trách nhiệm xem xét, đánh giá, lựa chọn công trình đạt tiêu chuẩn xét thưởng (theo các mẫu phiếu đánh giá), lập biên bản đánh giá hồ sơ công trình và gửi hồ sơ đề nghị xét thưởng đến Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực giải thưởng Pác Bó).
11. Hồ sơ và thủ tục xét thưởng ở cấp tỉnh

* Hồ sơ đề nghị xét thưởng cấp tỉnh gồm:
- Công văn đề nghị xét tặng giải thưởng Pác Bó của thủ trưởng ngành, tương đương kèm theo các phụ lục (biểu mẫu quy định): 01 bản gốc
- Báo cáo tổng kết toàn diện, bán cáo tóm tắt công trình hoặc sách, ấn phẩm: 01 bản gốc và 14 bản sao.
- Bản giới thiệu tóm tắt công trình và danh sách tác giả (đồng tác giả): 01 bản gốc:
- Biên bản xét thưởng của Hội đồng giải thưởng cấp ngành và tương đương: 01 bản gốc, 14 bản sao.
- Biên bản đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ hoặc dự án nghiên cứu triển khai của Hội đồng khoa học cấp quản lý tương ứng với công trình: 15 bản
- Giấy xác nhận đã nộp báo cáo kết quả nghiên cứu (đối với công trình khoa học và công nghệ) theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Quy chế này: 01 bản.
- Bản sao các văn bản, tư liệu liên quan, văn bằng bảo hộ (nếu có), giấy nhận xét của tổ chức, cá nhân sử dụng kết quả công trình, tài liệu khác (nếu có): 15 bản
- Chứng nhận giải thưởng cấp quốc gia (nếu đã đoạt giải thưởng cấp Quốc gia)
* Hội đồng giải thưởng cấp tỉnh chỉ xem xét những hồ sơ đề nghị xét thưởng hợp lệ. Hồ sơ hợp lệ là những hồ sơ nộp đúng hạn, có đầy đủ các văn bản, tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này, không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại về nội dung và kết quả công trình, tác phẩm tại thời điểm xét thưởng.
* Cơ quan thường trực giải thưởng Pác Bó có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị xét thưởng. Thông báo tóm tắt danh sách công trình và tác giả được đề nghị xét thưởng trên một số phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh trong quá trình đánh giá, xét thưởng.
* Tổ chức xét thưởng cấp tỉnh:
- Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực giải thưởng Pác Bó) quyết định thành lập các Hội đồng giải thưởng chuyên ngành để đánh giá các công trình, tác phẩm được đê nghị xét thưởng.
+ Hội đồng giải thưởng chuyên ngành có từ 11 đến 13 thành viên gồm các thành viên Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh có chuyên môn cùng lĩnh vực với Hội đồng chuyên ngành, các nhà khoa học, nhà công nghệ, nhà quản lý có uy tín, có chuyên môn phù hợp và am hiểu sâu lĩnh vực khoa học của công trình, tác phẩm và đại diện của cơ sở đã áp dụng kết quả nghiên cứu của công trình, tác phẩm. Hội đồng có 01 thành viên làm thư ký khoa học của Hội đồng.
+ Hội đồng giải thưởng chuyên ngành phân công 03 chuyên gia viết nhận xét, đánh giá công trình (theo mẫu): Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng chuyên ngành có thể mời thêm chuyên gia am hiểu công trình, tác phẩm không phải là thành viên Hội đồng tham gia viết nhận xét, đánh giá về công trình.
+ Hội đồng chuyên ngành căn cứ Hệ thống đánh giá chấm điểm (do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành của mỗi lĩnh vực giải thưởng để xem xét, đánh giá, bỏ phiếu cho điểm từng công trình, tác phẩm, đồng thời lập biên bản tổng hợp kết quả xét thưởng, danh sách công trình, tác phẩm đề nghị tặng giải thưởng Pác Bó trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.
- Hội đồng giải thưởng Pác Bó cấp tỉnh do Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng.
+ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Phó Chủ tịch thường trực.
+ Các ủy viên Hội đồng bao gồm các Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành, một số ủy viên Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh và một số nhà khoa học, nhà công nghệ, nhà quản lý có uy tín, có trình độ chuyên môn thuộc các chuyên ngành khác nhau, tùy thuộc vào các công trình được xét thưởng.
+ Căn cứ vào hồ sơ kết quả đánh giá của Hội đồng giải thưởng chuyên ngành và đối chiếu với các tiêu chuẩn của mỗi loại giải thưởng, Hội đồng giải thưởng cấp tỉnh xem xét từng công trình, bỏ phiếu đánh giá, lập biên bản xét thưởng theo lĩnh vực khoa học, tổng hợp kết quả xét thưởng với danh sách công trình đề nghị tặng giải thưởng Pác Bó trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
12. Tổ chức trao giải thưởng
Sau khi Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định tặng giải thưởng Pác Bó cho các công trình, tác phẩm. Ban tổ chức giải thưởng sẽ tổ chức trao giải cho tập thể, cá nhân đạt giải vào dịp kỷ niệm ngày Bác Hồ về nước (ngày 28 tháng 01).
13. Tổ chức thực hiện và liên hệ giải thưởng
Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tương việc tổ chức xét giải thưởng và hướng dẫn thực hiện quy chế này.

Địa chỉ: Sở khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026 - 858 603
Fax: 026 - 852 605
Website:
www.caobang.gov.vn

(Nguồn thông tin về Giải thưởng Pác Bó được tổng lược, trích dẫn thông tin từ Website: www.caobang.gov.vn sự cung cấp thông tin của các tổ chức và cá nhân được trao giải thưởng).
Ban biên tập Cổng thông tin trân trọng cám ơn và mong nhận được sự hợp tác cung cấp thông tin thường xuyên về giải thưởng từ Hội đồng giải thưởng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng; thông tin về Hồ sơ thành tích của các tập thể, cá nhân đã vinh dự nhận được giải thưởng ý nghĩa này.
Đồng thời, Ban biên tập đề nghị các cơ quan, đơn vị và các cá nhân đang hoạt động trên địa bàn tỉnh hợp tác cung cấp các thông tin về các hình thức khen thưởng, giải thưởng và hồ sơ thành tích đã đạt được phù hợp với các hình thức thi đua khen thưởng cấp nhà nước, các giải thưởng trên Cổng thông tin “Thi đua khen thưởng – Giải thưởng Việt Nam”.

Trân trọng!