Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Công trình, cụm công trình Khoa học xã hội và nhân văn
No-logo Arrow3 Tác giả: GS-TSKH Phan Đăng Nhật

Cụm công trình về Sử thi Tây Nguyên: Sử thi ê đê. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1991; Vùng sử thi Tây Nguyên. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1999.
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

No-logo Arrow3 Tác giả: GS Bùi Văn Nguyên

Cụm công trình: Về Nguyễn Trãi, gồm: Nguyễn Trãi và Bản hùng ca đại cáo. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội,1999; Văn chương Nguyễn Trãi rực ánh sao Khuê. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000.
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

No-logo Arrow3 Tác giả: GS Hoàng Phê (chủ biên), PGS Bùi Khắc Việt, TS Chu Bích Thu, PGS Đào Thản, GS Hoàng Tuệ, GS-TS Hoàng Văn Hành, CN Lê Kim Chi, CN Nguyễn Minh Châu, PGS-TS Nguyễn Ngọc Trâm, TS Nguyễn Thanh Nga, TS Nguyễn Thuý Khanh, GS-TS Nguyễn Văn Khang, PGS-TS Phạm Hùng Việt, CN Trần Cẩm Vân, CN Trần Nghĩa Phương, CN Vũ Ngọc Bảo, PGS Vương Lộc.

Từ điển Tiếng Việt. NXB Đà Nẵng, Trung tâm Từ điển học, Hà Nội - Đà Nẵng 2000
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

No-logo Arrow3 Tác giả: GS Hoàng Phê.

Cụm công trình: Những vấn đề ngữ nghĩa và từ điển học tiếng Việt, gồm: Logic - ngôn ngữ học. NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng,1989; Từ điển chính tả. NXB Đà Nẵng, Trung tâm Từ điển học, Hà Nội - Đà Nẵng, 1995; Từ điển vần. NXB Đà Nẵng, Trung tâm từ điển học, Hà Nội - Đà Nẵng, 1996; Chính tả tiếng Việt. NXB Đà Nẵng, Trung tâm Từ điển học, Hà Nội-Đà Nẵng, 1999.
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

No-logo Arrow3 Tác giả: GS Lê Khả Kế.

Từ điển Anh - Việt. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997.
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

No-logo Arrow3 Tác giả: GS Phan Đại Doãn

Làng xã Việt Nam - một số vấn đề kinh tế - văn hoá - xã hội. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001.
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

No-logo Arrow3 Tác giả: GS Phùng Văn Tửu

Cụm công trình: Về tiểu thuyết Pháp nửa sau thế kỷ XX, gồm: Lui Aragông. NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1987; NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997; Tiểu thuyết Pháp hiện đại - những tìm tòi đổi mới. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1990, tái bản 2002; Tiểu thuyết Pháp bên thềm thế kỷ XXI. NXB Thành phố Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh, 2001.
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

No-logo Arrow3 Tác giả: GS Phong Lê

Cụm công trình: Về văn học hiện đại Việt Nam, gồm:. Văn học Việt Nam hiện đại - những chân dung tiêu biểu. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2001; Một số gương mặt văn chương - học thuật Việt Nam hiện đại. NXB Giáo dục, Hà Nội, 2001.
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

No-logo Arrow3 Tác giả: GS-TS Hoàng Thị Châu

Tiếng Việt trên các miền đất nước. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1989
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

No-logo Arrow3 Tác giả: GS-TS Phan Hữu Dật

Một số vấn đề về dân tộc học Việt Nam. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 1998.
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

No-logo Arrow3 Tác giả: PGS Bùi Duy Tân

Khảo và luận một số thể loại, tác gia, tác phẩm văn học trung đại Việt Nam - Tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1999; Tập 2, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2001.
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

No-logo Arrow3 Tác giả: PGS Nguyễn Duy Hinh.

Hai công trình nghiên cứu về phật giáo và thành hoàng: Tín ngưỡng thành hoàng Việt Nam. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội,1996 và công trình Tư tưởng Phật giáo Việt Nam. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội,1999.
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

No-logo Arrow3 Tác giả: PGS Nguyễn Kim Thản.

Nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Việt (2 tập): Tập 1, 1963; Tập 2, 1964. NXB Giáo dục, Hà Nội, tái bản 1997.
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

No-logo Arrow3 Tác giả: PGS-TS Trần Thị Băng Thanh

Cụm công trình: Về văn học trung đại Việt Nam, gồm: Những nghĩ suy từ văn học trung đại. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1999; Ngô Thì Sĩ - những chặng đường thơ văn. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1992.
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

Arrow1Quay lại