Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Công trình, cụm công trình Khoa học Tự nhiên
No-logo Arrow3 Tác giả: GS-TSKH Nguyễn Châu, PGS-TS Bạch Thành Công, PGS-TS Đặng Lê Minh

Một số thành tựu tiêu biểu trong nghiên cứu vật liệu từ tính: ferit, perovskit, vật liệu từ vô định hình và vật liệu từ có cấu trúc nano.
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

No-logo Arrow3 Tác giả: GS-TS Phan Hồng Khôi, GS-TSKH Vũ Xuân Quang, GS-TSKH Nguyễn Xuân Phúc, PGS-TS Đỗ Xuân Thành, PGS-TS Trần Kim Anh, TS Phạm Hồng Dương, PGS-TS Nguyễn Quang Liêm, PGS-TS Lê Thị Trọng Tuyên, PGS-TS Lê Văn Hồng, TS Đào Nguyên Hoài Nam.

Nghiên cứu cơ bản tính chất quang - điện - từ của một số vật liệu điện tử tiên tiến (vật liệu bán dẫn Si nano, ZnS, ZnSe; vật liệu từ siêu dẫn cấu trúc kiểu perovskit).
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

Arrow1Quay lại