Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC KỸ THUẬT THANH NIÊN

ĐIỀU LỆ GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC KỸ THUẬT THANH NIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3364/ KHCNQG-QĐ ngày 15/10/1994 của Giám đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia)

CHƯƠNG I. PHẦN CHUNG

Điều 1. Giải thưởng Khoa học kỹ thuật Thanh niên (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) được Trung tâm Khoa họcTự nhiên và Công nghệ Quốc gia (Viện Khoa học Việt Nam trước đây) và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nhằm động viên phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong thanh niên, phát hiện các tài năng trẻ để đào tạo bồi dưỡng.
Điều 2. Giải thưởng được xét và trao cho những cá nhân và tập thể tác giả không quá 3 người đạt thành tích trong những lĩnh vực khoa học tự nhiên và các lĩnh vực khoa học kỹ thuật

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN DỰGIẢI

Điều 3. Tác giả được xét duyệt trao giải thưởng là:
Công dân Việt Nam không quá 40 tuổi
Đã hoàn thành các công trình nghiên cứu có giá trị khoa học cao hoặc công trình nghiên cứu kỹ thuật có ý nghĩa thực tiễn lớn, lần đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam.
Điều 4. Người dự giải phải gửi đầy đủ hồ sơ đến Hội đồng Giải thưởng trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

CHƯƠNG III. XÉT DUYỆT GIẢI THƯỞNG

Điều 5. Hội đồng Giải thưởng Khoa học kỹ thuật Thanh niên thay mặt Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (Trung tâm KHTN và CNQG) và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo và quyết định các biện pháp tiến hành việc xem xét duyệt, quyết định danh sách những cá nhân và tập thể thanh niên được nhận Giải thưởng, quyết định hình thức khen thưởng và tổ chức việc trao Giải thưởng.
Điều 6. Hội đồng Giải thưởng Khoa học kỹ thuật Thanh niên gồm có:
Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch Hội đồng Trung tâm KHTN và CNQG
Phó chủ tịch Hội đồng:+ Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
+ Giám đốc Trung tâm KHTN và CNQG
Các uỷ viên: Các Chủ tịch Hội đồng Khoa học ngành Trung tâm KHTN và CNQG, đại diện của Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các uỷ viên khác do Chủ tịch Hội đồng chỉ định
Điều 7. Ban Thư ký của Hội đồng Giải thưởng gồm các cán bộ do Trung tâm KHTN và CNQG, Trung ương Đoàn cử tham gia. Giám đốc Trung tâm KHTN và CNQG ra quyết định thành lập và phê chuẩn quy chế hoạt động của Ban thư ký.
Điều 8. Căn cứ vào các hồ sơ dự giải và đề nghị của Ban Thư ký, Hội đồng Giải thưởng sẽ quyết định thành lập các ban giám khảo giúp Hội đồng đánh giá và lựa chọn các công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật có giá trị để quyết định troa Giải thưởng.

CHƯƠNG IV. NỘI DUNG GIẢI THƯỞNG

Điều 9. Mỗi năm Hội đồng xét duyệt, tuyển chọn không quá hai Giải thưởng về Khoa học và hai Giải thưởng về Kỹ thuật. Các Giải thưởng được công bố vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26 tháng 3)
Điều 10. Nội dung giải thưởng gồm có:
Huy chương “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Bằng “Giải thưởng Khoa học Kỹ thuật Thanh niên” và một số tiền do Hội đồng giải thưởng quyết định.
Điều 11. Căn cứ vào đề nghị của Hội đồng Giải thưởng, các cá nhân được nhận giải sẽ được tạo điều kiện về tài chính và thiết bị để tiếp tục các đề tài nghiên cứu, được Trung tâm KHTN và CNQG tạo điều kiện bồi dưỡng về kiến thức.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tổ chức việc tuyên truyền, động viên tuổi trẻ cả nước tích cực tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật và hưởng ứng Giải thưởng Khoa học Kỹ thuật Thanh niên, đồng thời góp phần xây dựng Quỹ Giải thưởng.
Điều 13. Trung tâm KHTN và CNQG chịu trách nhiệm về nội dung khoa học - kỹ thuật và tài trợ chính cho hoạt động của Giải thưởng.
Điều 14. Các thành viên Hội đồng Giải thưởng, Ban Thư ký, các ban giám khảo, các cơ quan chức năng thuộc Trung tâm KHTN & CNQG và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành Điều lệ này.
Điều 15. Điều lệ này chỉ được sửa đổi sau khi có sự thảo thuận giữa Trung tâm KHTN & CNQG và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Điều 16. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Arrow1Quay lại
Arrow2Giới thiệu giải
Arrow2 Điều lệ giải thưởng khoa học kỹ thuật thanh niên
Arrow2 Thể lệ dự giải, giải thưởng khoa học kỹ thuật Thanh niên