Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Logo GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC
Số:  01 /TL-MTTW-BTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2015

      THỂ LỆ
GIẢI BÁO CHÍ "VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC" LẦN THỨ XII - NĂM 2015 - 2016Kính gửi: - Ban Thường trực UBMTTQ các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
                     
- Các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ở Trung ương;
                      - Các cấp Hội Nhà báo Việt Nam;
                     
- Các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước.

Căn cứ Điều lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” số 01/MTTW-BTT ngày 13/5/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”  lần thứ XII, năm 2015 - 2016 như sau: 

I- NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CÁC TÁC PHẨM BÁO CHÍ THAM DỰ GIẢI LẦN THỨ 
XII, NĂM 2015 - 2016
1. Nội dung

Tác phẩm báo chí dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”  lần thứ XII, năm 2015 - 2016 là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung sau:

Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác giám sát cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng và Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 hàng năm và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Trong đó, tuyên truyền các chương trình giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hoạt động giám sát theo chuyên đề như: Tổng rà soát các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 – 2015); Giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân; Giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; Giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2020; Giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp; Giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và công nghệ; Chương trình phối hợp công tác trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân...

Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự  an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, về quan điểm, lập trường của Việt Nam trong vấn đề biển Đông tới cộng đồng quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tuyên truyền về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong quá trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phản ánh những tình cảm, nguyện vọng và việc làm tốt đẹp của các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc, kiều bào ta ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho khối đại đoàn kết toàn dân...
 
2. Yêu cầu

- Các thể loại báo chí được xét giải lần thứ XII, năm 2015 - 2016 gồm: báo in, báo phát thanh, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí.

- Tác phẩm báo chí được xét giải: bao gồm các thể loại như tin, bài phản ánh, bình luận, chuyên luận, xã luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí... đảm bảo trung thực, khách quan, có tính phát hiện, có hiệu quả xã hội và định hướng dư luận cao.

Một số yêu cầu cụ thể:

a. Tác phẩm báo in có thể gửi nguyên bản gốc hoặc phô tô, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải tác phẩm.

b. Tác phẩm báo điện tử phải in ra giấy khổ A4 ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải.

c. Tác phẩm phát thanh, truyền hình đề nghị âm thanh phải rõ ràng, hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng và đều phải gửi đĩa ghi tiếng, hình, (CD, VCD, DVD), có lời bình in trên giấy A4 kèm theo.

d. Tác phẩm ảnh báo chí: Bao gồm ảnh đơn hoặc nhóm phóng sự ảnh được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng cỡ 18cm x 24cm phải gửi cùng với ảnh đăng trên báo hoặc tạp chí,  ghi rõ tên báo, số báo, thời gian đăng.

e. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (kể cả thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ). Không xét ảnh ghép, ảnh chế bản trên máy vi tính.

g. Tác phẩm gửi dự giải không trả lại tác giả. Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng tác phẩm được và không được trao giải để tuyên truyền.

II- ĐIỀU KIỆN DỰ GIẢI CỦA TÁC PHẨM

- Tác phẩm dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”  lần thứ XII, năm 2015-2016  phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 21/6/2014 đến 20/9/2016.

- Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao Giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”  nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.

III- ĐỐI TƯỢNG DỰ GIẢI

- Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí với nội dung như trên đều có thể gửi về dự giải.
 - Mỗi tác giả được tự lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự giải, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ. Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một tác phẩm thì giải sẽ trao cho nhóm tác giả. Số tác giả của một nhóm tối đa là 7 người.


IV- THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM DỰ GIẢI

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM DỰ GIẢI

1. Thời gian nhận tác phẩm dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XII, năm 2015-2016 từ ngày 21/6/2015 đến hết ngày 20/9/2016 (tính theo dấu bưu điện).

2. Địa chỉ nhận tác phẩm dự giải: Tác phẩm dự Giải báo chí  năm 2015 - 2016 xin gửi về: Thường trực Hội đồng Giải báo chí  “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Số 46 - Tràng Thi - Hà Nội.

V. GIẢI THƯỞNG

- Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XII, năm 2015-2016 được công bố vào dịp kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/2016) gồm nhiều giải thưởng A, B, C và Khuyến khích cho các loại hình báo chí trong đó giải A có trị giá 20 triệu đồng.

- Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên, Hội Nhà báo Việt Nam các cấp, các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương phổ biến sâu rộng tới các nhà báo, hội viên, các tầng lớp nhân dân nắm được thể lệ và tham dự giải, bảo đảm sự thành công của Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”  lần thứ XII, năm 2015-2016.

Trong quá trình triển khai nếu có vấn đề cần trao đổi đề nghị liên hệ: Đ/c Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Điện thoại: (04) 3825 7447, DĐ: 098 914 5598;  Đ/c Vũ Đình Long - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Điện thoại: (04) 3928 7401, DĐ: 098 580 2555; hoặc Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Đ/c Trần Bá Dung - Trưởng ban Nghiệp vụ, Điện thoại: (04) 3824 6530, DĐ: 097 262 8386.

Nơi nhận:
- Như kính gửi ;
- Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam;
- Ban Dân vận Trung ương:
Ban Tuyên giáo Trung ương:
- Bộ thông tin và truyền thông;
- Vụ báo chí & Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo TW;
- Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam;
- Các ban, đơn vị trực thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam;
- Luu: Văn thư, Tuyên giáo, TT Giải báo chí;

TM.BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

 

 

 

Vũ Trọng Kim

                                                                                                                                            

Arrow1Quay lại
Arrow2Giới thiệu giải
Arrow2 Thể lệ giải Báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 7 năm 2009
Arrow2 Thể lệ giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 6 năm 2008
Arrow2 Điều lệ giải
Arrow2 Lược ghi phát biểu của Đồng chí Tô Huy Rứa - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Arrow2 Danh sách các tác phẩm dự giải Báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc 2009
Arrow2 Thông tin về Giải thưởng Báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc lần thứ V năm 2007
Arrow2 Thể lệ giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 12 năm 2017