Title_left VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG Title_right
Line_short
Văn bản hướng dẫn khác  ::  Công văn số:1668/BTĐKT-VP ngày 28/8/2007 của Ban thi đua khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo thành tích, giấy chứng nhận.
Công văn số:1668/BTĐKT-VP ngày 28/8/2007 của Ban thi đua khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo thành tích, giấy chứng nhận.
Back
Các tin khác
Arrow3 Công văn số: 3499/BNV-TCBC ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc Triển khai thực hiện NĐ của Chính phủ về quy định tổ chức làm công tác TĐ-KT
Arrow3 Công văn số: 802/HD-TĐKT-V3 ngày 07 tháng 06 năm 2006 của Ban thi đua khen thưởng Trung ương Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 98/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
Arrow3 Công văn số: 621/BTĐKT-Vụ III ngày 09/4/2008 của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương về việc Hướng dẫn khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống thi đua yêu nước
Arrow3 Thông báo Số: 214/TB-VPCP ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về Ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng.