Title_left VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG Title_right
Line_short
Văn bản chỉ đạo - Chỉ thị  ::  Chỉ thị số 35 về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới
CHỈ THỊ SỐ 35
VỀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
--o0o--

Ngày 11 tháng 6 năm 1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc mở đầu cho phong trào hành động của cách mạng của toàn dân dưới sự chỉ đạo, trực tiếp của Đảng. Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ qua chúng ta có thể khẳng định rằng những thành quả to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cách mạng Việt Nam trong mấy chục năm qua gắn liền với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua ái quốc trên phạm vi cả nước.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với các phong trào thi đua bị buông lỏng. Công tác thi đua khen thưởng chưa thật sự trở thành động lực mạnh mẽ động viên, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ đất nước. khen thưởng chưa được gắn chặt với công tác thi đua. Đối tượng, tiêu chí, tiêu chuẩn khen thưởng và các chế độ kèm theo chậm được đổi mới, làm giảm tác dụng và ý nghĩa to lớn của công tác này.
Bác Hồ thường nhắc nhở chúng ta: “Thi đua – khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày. Trong giai đoạn xây dựng nước hiện nay, trước những thời cơ và thách thức vô cùng to lớn, công tác thio đua khen thưởng càng có vị trí hết sức quan trọng. Để thực hiện lời dạy của Bác một cách thiết thực, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ chương củng cố tăng cường và đổi mới công tác thi đua khen thưởng nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy đảng, đảng đoàn, Ban cán sự đảng Quốc hội, chính phủ, các bộ, ngành, mặt trận tổ quốc, và các đoàn thể chỉ đạo thực hiện tốt một số viếc sau đây:
1- Tiến hành tổng kết công tác thi đua – khen thưởng 50 năm qua từ cơ sở, rút ra những bài học kinh nghiệm của công tác thi đua – khen thưởng qua các giai đoạn cách mạng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thi đua – khen thưởng. Cần đặc biệt chú ý phân tích tìm ra nguyên nhân của việc coi nhẹ, buông lỏng các công tác thi đua – khen thưởng trong những năm gần đây, tập chung làm rõ nguyên nhân từ phía lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác này và họat động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng và các cơ quan chuyên trách là tham mưu cho các cấp ủy đảng và chính quyền và sự phối kết hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, các chương trình quốc gia, các dự án với công tác thi đua về công tác thi đua khen thưởng.
2- Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm của 50 năm qua, các cấp ủy đảng cần chỉ đạo tiến hành đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong giai đoạn mới, tập chung vào các vấn đề cơ bản như: làm rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi đua – khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới, khẳng định vai trò lãnh đạo mới của Đảng và quản lý Nhà nước đối với công tác thi đua – khen thưởng; kiện toàn và đổi mới tổ chức – cán bộ của các cơ quan tham mưu thi đua – khen thưởng; đổi mới nội dung và hình thức thi đua – khen thưởng, quy trình phát hiện, xem xét, lựa chọn, phong tặng các danh hiệu thi đua và những vấn đề có liên quan tới việc khen thưởng như: tiêu chuẩn, danh hiệu, đối tượng khen thưởng.
3- Xây dựng kế hoạch và các biện pháp cụ thể tạo ra một bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong lĩnh vực công tác thi đua – khen thưởng, dấy lên phong trào thi đua sôi nổi nhằm phát huy cao độ tính tích cực trong mọi ngành, mọi giới, các dân tộc, các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế, rộng khắp trong cả nước, tạo ra động lực tinh thần vật chất mới hăng hái tham gia lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cần kiệm, sáng tạo, cống hiến sức lực, trí tuệ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Khẩu hiệu thi đua chung trong giai đoạn mới này là: “Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh”. Căn cứ vào tinh thần này, các cấp, các ngành, các đoàn thể cần cụ thể hóa và chỉ đạo phong trào thi đua cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ và nội dung yêu cầu của cấp, ngành và đoàn thể mình, đẩy mạnh cac phong trào thi đua hiện có trong cả nước.
4- Tập chung chỉ đạo hoàn thành dứt điểm trong 3 năm 1998 – 2000 việc xem xét khen thưởng đối với các loại hình thành tích trong hai cuộc kháng chiến.
5- Tích cực chuẩn bị Luật “Thi đua – khen thưởng nhà nước” để trình Quốc hội trong năm 1999, chuẩn bị mọi mặt để tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc vào năm 2000.
6- Trước mắt cần chỉ đạo làm ngay một số việc:
- Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ở các địa phương và thủ đô Hà Nội và phát động phong trào thi đua ái quốc trong giai đoạn mới. Qua đó khẳng định vai trò to lớn của công tác thi đua – khen thưởng trong các giai đoạn cách mạng vừa qua, chỉ ra những hạn chế của công tác này trong những năm gần đây và sự cần thiết phải tiến hành đổi mới công tác thi đua – khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.
- Lập lại Hội đồng thi đua – khen thưởng trung ương do Thủ tướng Chính phủ làm chủ tịch. Lãnh đạo một số bộ, ngành, văn phòng Chủ tịch nước, đoàn thể quần chúng làm ủy viên. Viện thi đua - khen thưởng Nhà nước là cơ quan giúp việc của Hội đồng. Các bộ, ngành, đoàn thể và địa phương thành lập lại Hội đồng thi đua – khen thưởng của mình theo tinh thần mới gọn, nhẹ, hiệu quả không tăng biên chế.
- Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương và Bộ văn hóa Thông tin cần có kế hoạch chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng về việc tuyên truyền sâu rộng cho công tác thi đua – khen thưởng. Thường xuyên và kịp thời thông tin về việc đổi mới các hoạt động thi đua – khen thưởng và nêu gương nhữnn điển hình tiên tiến, các mô hình mới họat động có hiệu quả.
Ban cán sự đảng Chính phủ, các bộ, ngành, các đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc tổ chức thực hiện chỉ thị này để không ngừng nâng cao chất lượng công tác thi đua – khen thưởng đáp ứng những đòi hỏi của giai đoạn mới. Ban cán sự đảng Chính phủ giúp Bộ chính trị theo dõi kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này

TM. BỘ CHÍNH TRỊ
Đã ký
Phạm Thế Duyệt

Back
Các tin khác
Arrow3 Chỉ thị Số: 40-CTngày 24/01/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thực hiện triệt để tiết kiệm trong những ngày lễ, kỷ niệm lớn và các chi tiêu khác trong quản lý hành chính.
Arrow3 Chỉ thị Số: 17/2006/CT-TTg ngày 8 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệmvụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 – 2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng
Arrow3 Chỉ thị số:20-TTG ngày 23/01/1981của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành điều lệ và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và sáng chế.
Arrow3 Chỉ thị số: 274-CT ngày 19/12/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phát huy thành tựu của 20 năm thực hiện tết trồng cây, đẩy mạnh phong trào nhân dân trồng cây.
Arrow3 Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 22/12/2007 của Ban Bí thư về kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008)- (đưa vào Văn bản định hướng)