Title_left VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG Title_right
Line_short
Văn bản chỉ đạo - Chỉ thị  ::  Chỉ thị số 19 - CT/TW ngày 22/12/2007 của Ban bí thư Trung ương Đảng về kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái Quốc (11/6/1948 – 11/6/2008)

CHỈ THỊ SỐ 19 - CT/TW NGÀY 22/12/2007 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 – 11/6/2008)


Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc để động viên đồng bào, chiến sỹ phát huy truyền thống thi đua yêu nước, giải quyết những nhiệm vụ cấp bách của dân tộc nhằm chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, phát huy ý trí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Truyền thống thi đua yêu nước của nhân dân ta đã và đang là động lực tinh thần quý báu tạo nên sức mạnh tổng hợp, đem lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong hơn 20 năm đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Đây là dịp để chúng ta giáo dục, bồi dưỡng, phát huy truyền thống yêu nước, cần cù sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.
Để tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc thiết thực, hiệu quả, Ban bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:
I. Mục đích yêu cầu
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay; coi thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Phát huy cao độ truyền thống yêu nước; khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân; tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo quốc phòng - an ninh…, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2008 mà Nghị quyết kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XII đã đề ra, tạo cơ sở để hoàn thành kế hoạch 5 năm (2006-20010) theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.
- Các hoạt động kỷ niệm cần thiết thực, hiệu quả, tạo động lực mới đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, qua đó phát hiện, bồi dưỡng tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu và nhân rộng các điển hình tiên tiến.
II. Về tổ chức các họat động kỷ niệm
1. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tổ chức học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, gắn với triển khai sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
2. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy ban cán sự đảng, đoàn trực thuộc trung ương chỉ đạo tổ chức phát động đợt thi đua nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch của địa phương, đơn vị trong năm 2008; có biện pháp cổ vũ động viên, biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.
3. Ban Tuyên giáo Trung ương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương xây dựng đề cương tuyên truyền về 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; chủ trì, phối hợp với các bộm nganhf, địa phương tổ chức các hình thức tuyên truyền sâu rộng về vai trò, tác dụng của thi đua yêu nước đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc, rút ra những bài học kinh nghiệm trong phương pháp giáo dục động viên các tầng lớp nhân dâ pháp huy truyền thống yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ. Chỉ đạo hệ thống tuyên giáo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng, các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch thông tin, tuyên truyền các họat động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước và điển hình, nhân tố mới, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, tạo ra không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân và trong xã hội.
4. Lễ kỷ niệm lấy ngày 11/6 hàng năm là ngày truyền thống thi đua yêu nước.
Tại Trung ương: Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2008).
Tại các tỉnh, thành phố, bộ, ban, ngành trực thuộc trung ương tổ chức kỷ niệm bằng các hình thức thích hợp, kết hợp với việc biểu dương các điển hình, nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước và các gương điển hình trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
Ban Tuyên giáo Trung ương, ban cán sự đảng Bộ Nội vụ Giúp Ban Bí thư theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này.

Back
Các tin khác
Arrow3 Chỉ thị số 39 của bộ chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến
Arrow3 Chỉ thị Số: 40-CTngày 24/01/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thực hiện triệt để tiết kiệm trong những ngày lễ, kỷ niệm lớn và các chi tiêu khác trong quản lý hành chính.
Arrow3 Chỉ thị số:20-TTG ngày 23/01/1981của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành điều lệ và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và sáng chế.
Arrow3 Chỉ thị số 35 về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới
Arrow3 Chỉ thị số: 274-CT ngày 19/12/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phát huy thành tựu của 20 năm thực hiện tết trồng cây, đẩy mạnh phong trào nhân dân trồng cây.