Title_left VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG Title_right
Line_short
Văn bản chỉ đạo - Chỉ thị
Arrow3 Chỉ thị số 19 - CT/TW ngày 22/12/2007 của Ban bí thư Trung ương Đảng về kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái Quốc (11/6/1948 – 11/6/2008)
Chi tiết
Arrow3 Chỉ thị số 39 của bộ chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến
Chi tiết
Arrow3 Chỉ thị số 35 về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới
Chi tiết
Arrow3 Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 22/12/2007 của Ban Bí thư về kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008)- (đưa vào Văn bản định hướng)
Chi tiết
Arrow3 Chỉ thị Số: 17/2006/CT-TTg ngày 8 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệmvụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 – 2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng
Chi tiết
Arrow3 Chỉ thị Số: 40-CTngày 24/01/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thực hiện triệt để tiết kiệm trong những ngày lễ, kỷ niệm lớn và các chi tiêu khác trong quản lý hành chính.
Chi tiết
Arrow3 Chỉ thị số: 22-CT ngày 6/2/1982 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước xã hội chủ nghĩa, hoàn thành thắng lợi kế hoạch nhà nước năm 1982, làm đà tiến lên hoàn thành kế hoạch nhà nước 5 năm (1981-1985)
Chi tiết
Arrow3 Chỉ thị số: 274-CT ngày 19/12/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phát huy thành tựu của 20 năm thực hiện tết trồng cây, đẩy mạnh phong trào nhân dân trồng cây.
Chi tiết
Arrow3 Chỉ thị số:20-TTG ngày 23/01/1981của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành điều lệ và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và sáng chế.
Chi tiết