Title_left VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG Title_right
Line_short
Tin_kt
Tin_gt
Quyết định  ::  Quyết định Số: 259/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 10 năm 2005 Về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Quốc gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 259/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2005


QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN QUỐC GIA CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển Thương hiệu Quốc gia đến năm 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Hội đồng Tư vấn Quốc gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thương mại làm Chủ tịch Hội đồng; một Thứ trưởng Bộ Thương mại làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; một Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và một Thứ trưởng Bộ Công nghiệp làm Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là ủy viên Hội đồng có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Hội đồng Tư vấn Quốc gia có nhiệm vụ thông qua hệ thống các tiêu chí để bình chọn sản phẩm được mang biểu trưng của Thương hiệu Quốc gia và bình chọn Giải thưởng xuất khẩu hàng năm của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 3. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn Quốc gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia; ra quyết định thành lập Ban Tổ chức và Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu Quốc gia; công bố điều chỉnh danh sách Hội đồng Tư vấn Quốc gia khi có sự thay đổi theo đề nghị của các Bộ, ngành liên quan.
Điều 4. Hội đồng Tư vấn Quốc gia làm việc từ ngày Quyết định này có hiệu lực cho đến khi kết thúc Chương trình Thương hiệu Quốc gia.
Kinh phí hoạt động của Hội đồng Tư vấn Quốc gia được tính vào kinh phí hoạt động của Chương trình Thương hiệu Quốc gia quy định tại Điều 3 Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển Thương hiệu Quốc gia đến năm 2010.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 6. Bộ trưởng các Bộ: Thương mại, Tài chính và các ông, bà có tên trong danh sách Hội đồng Tư vấn Quốc gia kèm theo Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.


   KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 Vũ Khoan đã ký

Nơi nhận:                                 
- Như Điều 6;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;                 
- VPCP: BTCN, các PCN, TBNC, BNC,                                                            
các Vụ: NN, CN, QHQT, XDPL, TH,                                              
Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b), A.

Back
Các tin khác
Arrow3 Quyết định Số: 333-CT ngày 13/9/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thay thế và bổ sung thành viên của Hội đồng các nghệ sĩ.
Arrow3 Quyết định số:15-TTG ngày 09/01/1980 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở trường bổ túc văn hóa cho công nhân ưu tú, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang.
Arrow3 Quyết định số: 329/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Ban Tổ chức Nhà nước kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
Arrow3 Quyết định số: 54-TTG ngày 4/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay thế các thành viên của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú.
Arrow3 Quyết định Số: 304-CT ngày 20/11/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc Quản lý và sản xuất Huân chương, Huy chương, Huy hiệu truyền thống, thi đua.