Title_left VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG Title_right
Line_short
Quyết định  ::  Quyết định Số: 64/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 20/8/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Quyết định Số: 64/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 20/8/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Back
Các tin khác
Arrow3 Quyết định số: 51/2010/QĐ - TTg ngày 28/7/2010 về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp
Arrow3 Quyết định Số:341-CT ngày 09/12/1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.
Arrow3 Quyết định số: 474-TTG ngày 16/8/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc Bổ sung thành viên Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ.
Arrow3 Quyết định Số: 280-CT ngày 19/8/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc kiện toàn Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ sĩ.
Arrow3 Quyết định của thủ tướng chính phủ năm 1997 về danh sách các thành viên Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ