Title_left VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG Title_right
Line_short
Tin_kt
Tin_gt
Quyết định  ::  Quyết định Số: 64/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 20/8/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Quyết định Số: 64/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 20/8/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Back
Các tin khác
Arrow3 Quyết định số: 168/2007/QĐ-TTG ngày 05/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Arrow3 Quyết định số 19/QĐ-TTG ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Khoa học và công nghệ năm 2005
Arrow3 Quyết định Số: 28/QĐ-VPCP ngày 08 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ Về việc thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Văn phòng Chính phủ
Arrow3 Quyết định số: 37/QĐ-BTĐKT ngày 07/4/2008 của Ban thi đua khen thưởng Trung ương về việc Ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng” và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương
Arrow3 Quyết định Số: 280-CT ngày 19/8/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc kiện toàn Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ sĩ.