Title_left VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG Title_right
Line_short
Tin_kt
Tin_gt
Quyết định  ::  Quyết định Số: 64/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 20/8/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Quyết định Số: 64/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 20/8/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Back
Các tin khác
Arrow3 Quyết định số: 258/QĐ-TTg ngày 04/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày thi đua yêu nước.
Arrow3 Quyết định số: 54-TTG ngày 4/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay thế các thành viên của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú.
Arrow3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ năm 1998 Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu ''Thầy thuốc nhân dân'', ''Thầy thuốc ưu tú''
Arrow3 Quyết định sô: 319-CT ngày 23/12/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc Ủy nhiệm xét quyết định thưởng Cờ thi đua luân lưu của Hội đồng Bộ trưởng hàng năm.
Arrow3 Quyết định số:15-TTG ngày 09/01/1980 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở trường bổ túc văn hóa cho công nhân ưu tú, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang.