Title_left VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG Title_right
Line_short
Tin_kt
Tin_gt
Qc-vanban
Banner-giai-bao-chi
Quangcao
Quyết định  ::  Quyết định Số: 64/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 20/8/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Quyết định Số: 64/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 20/8/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Back
Các tin khác
Arrow3 Quyết định số: 54-TTG ngày 4/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay thế các thành viên của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú.
Arrow3 Quyết định Số:341-CT ngày 09/12/1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.
Arrow3 Quyết định Số: 259/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 10 năm 2005 Về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Quốc gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia
Arrow3 Quyết định Số: 1019/QĐ-TTg ngày 31/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước.
Arrow3 Quyết định số: 37/QĐ-BTĐKT ngày 07/4/2008 của Ban thi đua khen thưởng Trung ương về việc Ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng” và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương