Title_left VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG Title_right
Line_short
Tin_kt
Tin_gt
Quyết định  ::  Quyết định số: 51/2010/QĐ - TTg ngày 28/7/2010 về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp
Quyết định số: 51/2010/QĐ - TTg ngày 28/7/2010 về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp
Back
Các tin khác
Arrow3 Quyết định Số 33/2005/QĐ-TTG ngày 15/02/2005 của Thủ tướng chính phủ Ban hành Quy định tạm thời về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2005.
Arrow3 Quyết định Số: 28/QĐ-VPCP ngày 08 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ Về việc thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Văn phòng Chính phủ
Arrow3 Quyết định Số: 79/2001/QĐ-BNN ngày 01/08/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của hội động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ
Arrow3 Quyết định năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú”
Arrow3 Quyết định số: 54-TTG ngày 4/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay thế các thành viên của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú.