Title_left VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG Title_right
Line_short
Quyết định  ::  Quyết định Số: 1019/QĐ-TTg ngày 31/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________
Số: 1019/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu
Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước
__________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 246/TTr-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2008 về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước gồm:
1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
3. Các Ủy viên:
- Ông Đỗ Cảnh Dương, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Ông Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Nhà giáo ưu tú Bành Tiến Long, Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Nhà giáo ưu tú Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm, Phó Tổng tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng.
Điều 2. Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú đợt năm 2008 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b). XH

 

THỦ TƯỚNG

Đã ký

Nguyễn Tấn Dũng

Back
Các tin khác
Arrow3 Quyết định Số:341-CT ngày 09/12/1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.
Arrow3 Quyết định Số: 340-CT ngày 22/9/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thay thế Chủ tịch và thành viên của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú.
Arrow3 Quyết định Số: 118-CT ngày 11/5/1982 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Hội đồng các nghệ sĩ.
Arrow3 Quyết định số: 51/2010/QĐ - TTg ngày 28/7/2010 về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp
Arrow3 Quyết định Số: 28/QĐ-VPCP ngày 08 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ Về việc thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Văn phòng Chính phủ