Title_left VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG Title_right
Line_short
Quyết định
Arrow3 Quyết định Số: 259/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 10 năm 2005 Về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Quốc gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia
Chi tiết
Arrow3 Quyết định Số : 253/2003/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/11/2003 Về việc phê duyệt đề án xây dựng và phát triển Thương hiệu Quốc gia đến năm 2010
Chi tiết
Arrow3 Quyết định số: 51/2010/QĐ - TTg ngày 28/7/2010 về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp
Chi tiết
Arrow3 Quyết định Số: 64/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 20/8/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Chi tiết
Arrow3 Quyết định Số: 1019/QĐ-TTg ngày 31/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước.
Chi tiết
Arrow3 Quyết định số: 37/QĐ-BTĐKT ngày 07/4/2008 của Ban thi đua khen thưởng Trung ương về việc Ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng” và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương
Chi tiết
Arrow3 Quyết định số: 329/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Ban Tổ chức Nhà nước kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
Chi tiết
Arrow3 Quyết định số: 258/QĐ-TTg ngày 04/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày thi đua yêu nước.
Chi tiết
Arrow3 Quyết định Số: 28/QĐ-VPCP ngày 08 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ Về việc thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Văn phòng Chính phủ
Chi tiết
Arrow3 Quyết định số: 168/2007/QĐ-TTG ngày 05/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Chi tiết
Arrow3 Quyết định số: 98/2006/QĐ-TTg Ngày 05 tháng 05 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiếnchống Pháp và chống Mỹ
Chi tiết
Arrow3 Quyết định Số 33/2005/QĐ-TTG ngày 15/02/2005 của Thủ tướng chính phủ Ban hành Quy định tạm thời về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2005.
Chi tiết
Arrow3 Quyết định số 19/QĐ-TTG ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Khoa học và công nghệ năm 2005
Chi tiết
Arrow3 Quyết định Số: 79/2001/QĐ-BNN ngày 01/08/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của hội động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ
Chi tiết
Arrow3 Quyết định số 38/1999/QĐ-TTG ngày 06/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định về đối tượng và tiêu chuẩn danh hiệu Anh hùng lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới
Chi tiết
Arrow3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ năm 1998 Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu ''Thầy thuốc nhân dân'', ''Thầy thuốc ưu tú''
Chi tiết
Arrow3 Quyết định năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú”
Chi tiết
Arrow3 Quyết định của thủ tướng chính phủ năm 1997 về danh sách các thành viên Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ
Chi tiết
Arrow3 Quyết định số: 474-TTG ngày 16/8/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc Bổ sung thành viên Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ.
Chi tiết
Arrow3 Quyết định số: 54-TTG ngày 4/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay thế các thành viên của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú.
Chi tiết
Page_arrowTrang  1 . 2