Title_left VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG Title_right
Line_short
Luật - Pháp lệnh  ::  Pháp lệnh Quy định giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước được Hội đồng Nhà nước công bố tại Lệnh số: 16-LCT/HĐNN7 ngày 04/06/1985.

PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC

 

- Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Để động viên, khuyến khích những người nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, những người sáng tác văn học, nghệ thuật cống hiến ngày càng nhiều cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;
- Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng;
Pháp lệnh này quy định giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước.
Điều 1

Quy định giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước để tặng các công trình thuộc lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và văn học, nghệ thuật, đã được công bố hoặc sử dụng kể từ ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà:
a) Các công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật bao gồm các công trình nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và triển khai, các sách giáo khoa cho các trường học.
b) Các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các công trình nghiên cứu lý luận phê bình đã được sáng tác và sử dụng dưới các hình thức xuất bản, kiến trúc, triển lãm, sân khấu, màn ảnh, phát thanh, truyền hình, giảng dạy, đĩa hát hoặc các hình thức khác.
Giải thưởng có thể tặng cho một tác phẩm hoặc cho toàn bộ tác phẩm, công trình của một cá nhân hoặc của một tập thể.
Giải thưởng tặng cho các tác phẩm hoặc công trình của người Việt Nam, kể cả những người Việt Nam sống ở nước ngoài; cũng có thể tặng cho người nước ngoài nghiên cứu hoặc sáng tác về Việt Nam.
Điều 2

Tiêu chuẩn để xét thưởng:
a) Giải thưởng Hồ Chí Minh tặng những công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, những công trình giáo dục và văn học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc, có giá trị rất cao về khoa học, văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng, có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền kinh tế quốc dân, khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật.
b) Giải thưởng Nhà nước tặng những công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về khoa học, văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng, có tác dụng và ảnh hưởng lớn trong xã hội, cụ thể là:
- Các công trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật xuất sắc, có tác dụng nâng cao năng suất lao động và hiệu suất sử dụng thiết bị, vật tư đem lại nhiều hiệu quả kinh tế, góp phần đáng kể vào sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, của khoa học, kỹ thuật và của xã hội ta.
- Những sách giáo khoa có giá trị xuất sắc và được sử dụng rộng rãi trong các trường học (đại học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, phổ thông).
- Các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có tác dụng tốt trong việc giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân, góp phần đáng kể vào sự phát triển của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam.
Điều 3

Giải thưởng Hồ Chí Minh được xét và công bố năm năm một lần vào dịp Quốc khánh 2-9.
Giải thưởng Nhà nước được xét và công bố hai năm một lần vào dịp Quốc khánh 2-9.
Người được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc giải thưởng Nhà nước được cấp bằng chứng nhận, huy hiệu và một số tiền hoặc vật.
Điều 4

Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước do Hội đồng Nhà nước quyết định, theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng.
Điều 5

Hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh này.

(Nguồn: Cổng thông tin Điện tử Chính Phủ)

Back
Các tin khác
Arrow3 Pháp lệnh Đặt huân chương và huy chương chiến sĩ vẻ vang được công bố ban hành theo Lệnh số: 52-LCT ngày 16/09/1961
Arrow3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (Luật số: 47/2005/QH11)
Arrow3 Pháp lệnh Đặt các danh hiệu vinh dự Nhà nước: Anh hùng lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được công bố ban hành tại Lệnh số: 17-LCT ngày 15/01/1970
Arrow3 Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước để tặng các nghệ sĩ, nhà giáo, thầy thuốc được Hội đồng Nhà nước công bố tại Lệnh số: 16-LCT/HĐNN7 ngày 04/06/1985.
Arrow3 Pháp lệnh số 01/2002/PL-UBTVQH11 ngày 14/10/2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc Sửa đổi điều 22 và điều 23 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng.