Title_left VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG Title_right
Line_short
Văn bản chỉ đạo - Chỉ thị
Arrow3 Chỉ thị số 19 - CT/TW ngày 22/12/2007 của Ban bí thư Trung ương Đảng về kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái Quốc (11/6/1948 – 11/6/2008)
Chi tiết
Arrow3 Chỉ thị số 39 của bộ chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến
Chi tiết
Arrow3 Chỉ thị số 35 về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới
Chi tiết
Arrow3 Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 22/12/2007 của Ban Bí thư về kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008)- (đưa vào Văn bản định hướng)
Chi tiết
Arrow3 Chỉ thị Số: 17/2006/CT-TTg ngày 8 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệmvụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 – 2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng
Chi tiết
Sắc lệnh - Sắc luật
Arrow3 Sắc lệnh số 054-SL ngày 02/02/1958 của Chủ tịch nước về việc Đặt Huân chương "Quân giải phóng Việt nam", Huân chương "Chiến thắng" và Huy chương "Quân giải phóng Việt nam", Huy chương "Chiến thắng".
Chi tiết
Arrow3 Sắc lệnh số 129-SL ngày 16/12/1952 của Chủ tịch nước về việc Đặt ra Bảng vàng danh dự và Bảng gia đình vẻ vang.
Chi tiết
Arrow3 Sắc lệnh số 65B-SL ngày 01/05/1950 của Chủ tịch Chính phủ về việc Đặt Huân chương Lao động
Chi tiết
Arrow3 Sắc lệnh số 43-SL ngày 22/03/1950 của Chủ tịch nước về việc Sửa đổi thể lệ chuẩn cấp các Huân chương Kháng chiến.
Chi tiết
Arrow3 Sắc lệnh số 216-SL ngày 20/08/1948 của Chủ tịch Chính phủ về việc Đặt Huân chương Kháng chiến.
Chi tiết
Luật - Pháp lệnh
Arrow3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (Luật số: 47/2005/QH11)
Chi tiết
Arrow3 Luật thi đua, khen thưởng (Luật số: 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 Của Quốc Hội)
Chi tiết
Arrow3 Pháp lệnh số 01/2002/PL-UBTVQH11 ngày 14/10/2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc Sửa đổi điều 22 và điều 23 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng.
Chi tiết
Arrow3 Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua ngày 29 tháng 8 năm 1994.
Chi tiết
Arrow3 Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua ngày 29 tháng 8 năm 1994.
Chi tiết
Nghị định
Arrow3 Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính Phủ Về việc chuyển Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ
Chi tiết
Arrow3 Nghị định số: 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính Phủ về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
Chi tiết
Arrow3 Nghị định số: 50/2006/NĐ ngày 29 tháng 5 năm 2006 quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, bằng huân chương, bằng huy chương, cờ thi đua, bằng khen, giấy khen
Chi tiết
Arrow3 Nghị định số: 121/2005/NĐ-CP, ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Chi tiết
Arrow3 Nghị định số: 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính Phủ Quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng.
Chi tiết
Quyết định
Arrow3 Quyết định Số: 259/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 10 năm 2005 Về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Quốc gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia
Chi tiết
Arrow3 Quyết định Số : 253/2003/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/11/2003 Về việc phê duyệt đề án xây dựng và phát triển Thương hiệu Quốc gia đến năm 2010
Chi tiết
Arrow3 Quyết định số: 51/2010/QĐ - TTg ngày 28/7/2010 về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp
Chi tiết
Arrow3 Quyết định Số: 64/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 20/8/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Chi tiết
Arrow3 Quyết định Số: 1019/QĐ-TTg ngày 31/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước.
Chi tiết
Thông tư
Arrow3 Thông tư Số: 13/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Chi tiết
Arrow3 Thông tư số: 01/2007/TT-VPCP ngày 13/7/2007 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ - CP CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Chi tiết
Arrow3 Thông tư Số: 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.
Chi tiết
Arrow3 Thông tư Số: 01/2008/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong Ngành Y tế
Chi tiết
Arrow3 Thông tư Số: 163/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về khen thưởng thi đua trên công trường
Chi tiết
Văn bản hướng dẫn khác
Arrow3 Công văn số:1668/BTĐKT-VP ngày 28/8/2007 của Ban thi đua khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo thành tích, giấy chứng nhận.
Chi tiết
Arrow3 Công văn số: 621/BTĐKT-Vụ III ngày 09/4/2008 của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương về việc Hướng dẫn khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống thi đua yêu nước
Chi tiết
Arrow3 Thông báo Số: 214/TB-VPCP ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về Ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng.
Chi tiết
Arrow3 Công văn số: 802/HD-TĐKT-V3 ngày 07 tháng 06 năm 2006 của Ban thi đua khen thưởng Trung ương Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 98/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
Chi tiết
Arrow3 Công văn số: 3499/BNV-TCBC ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc Triển khai thực hiện NĐ của Chính phủ về quy định tổ chức làm công tác TĐ-KT
Chi tiết