Title_left TIN TỨC - SỰ KIỆN Title_right
Tin tức
Line_short
Sự kiện
Line_short
Tin thi đua khen thưởng  ::  Thi đua yêu nước để thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH đất nước

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2008), đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã dành cho Báo Nhân Dân cuộc phỏng vấn về sự kiện chính trị quan trọng này. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

PV: Thưa đồng chí, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta sôi nổi kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Xin đồng chí vui lòng cho bạn đọc của báo biết mục đích, yêu cầu của việc tổ chức kỷ niệm?
Ðồng chí Trương Tấn Sang: Cách đây tròn 60 năm, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đã vượt qua những ngày vô cùng khó khăn, gian khổ đầu tiên, giành thắng lợi hết sức vang dội trong Chiến dịch Thu Ðông 1947, đập tan cuộc tiến công quy mô lớn của quân Pháp vào Chiến khu Việt Bắc để bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc để động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước, già, trẻ, gái, trai, không phân biệt giàu, nghèo, lớn, nhỏ, phát huy truyền thống yêu nước, mang hết tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cấp bách của dân tộc chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, kháng chiến và kiến quốc... Hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, 60 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta đã phát triển rộng khắp, mạnh mẽ, khơi dậy và phát huy cao độ ý chí tự lực tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, động viên toàn dân vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong hơn 20 năm đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vừa qua.
Kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc là hoạt động có ý nghĩa to lớn. Ðây là dịp để chúng ta giáo dục, bồi dưỡng, phát huy truyền thống yêu nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay; phát huy động lực của thi đua yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi ở mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương, cơ quan, đơn vị phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ X, những nhiệm vụ đặt ra trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.
PV: Thưa đồng chí, xin đồng chí đánh giá khái quát phong trào thi đua yêu nước những năm qua, nhất là phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng?
Ðồng chí Trương Tấn Sang: 60 năm qua, trong những năm tháng đấu tranh đầy hy sinh, gian khổ, vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc và những năm tháng hòa bình xây dựng chủ nghĩa xã hội, ở cả tiền tuyến lớn và hậu phương lớn, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta đã phát triển rộng khắp với rất nhiều hình thức, phong phú, sáng tạo, thu hút được sự tham gia đông đảo, chủ động, tích cực của hàng triệu, hàng triệu người thuộc mọi lứa tuổi, nghề nghiệp, giới tính, dân tộc, tôn giáo... Lịch sử còn ghi mãi các phong trào "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược"... của đồng bào, chiến sĩ ở hậu phương lớn; các phong trào "Năm xung kích", "Tìm ngụy mà đánh, tìm Mỹ mà diệt", "Một tấc không đi, một ly không dời", "Hát cho đồng bào tôi nghe"... của đồng bào, chiến sĩ trên tiền tuyến lớn. Các phong trào thi đua đó đã góp phần to lớn làm nên chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, bất chấp những nghi ngại ban đầu ở một số người liệu có thể có phong trào thi đua trong nền kinh tế thị trường được không, các phong trào thi đua yêu nước vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ ở các cấp, các ngành, các địa phương, trên mọi lĩnh vực, thu hút được sự tham gia đông đảo, tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, thanh niên, phụ nữ, học sinh, sinh viên, hội viên của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân... với rất nhiều hình thức, nhiều phong trào phong phú, đa dạng, hết sức sáng tạo như "Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của Mặt trận Tổ quốc, "Phong trào giúp nhau làm kinh tế; xóa đói, giảm nghèo" của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, "Phong trào thanh niên lập nghiệp"; "Tuổi trẻ giữ nước" của Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, "Phong trào Công an nhân dân làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy" và "Xứng danh anh Bộ đội Cụ Hồ" của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng, vũ trang, phong trào "Dạy tốt, học tốt", "Tiến quân vào khoa học công nghệ" của các thầy cô, học sinh, sinh viên, cán bộ khoa học... Các phong trào thi đua yêu nước này đã góp phần tích cực vào thành tựu chung của đất nước đạt được trong hơn 20 năm đổi mới vừa qua và đang tiếp tục được đẩy mạnh để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng đề ra.
Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng phong trào thi đua còn chưa được đồng đều, có lúc, có nơi phong trào thi đua còn chưa được quan tâm đúng mức, phát triển chưa thật mạnh mẽ, chưa đem lại những kết quả thiết thực. Ðây là những vấn đề cần phải được khắc phục trong những năm tới.
PV: Thưa đồng chí, Ban Bí thư quyết định lấy ngày 11-6 hằng năm là Ngày truyền thống thi đua yêu nước. Trong tình hình hiện nay, phong trào thi đua yêu nước của các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần hướng vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nào?
Ðồng chí Trương Tấn Sang: Ðể kế tục truyền thống 60 năm qua, phát huy mạnh mẽ tác dụng, vai trò của phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ mới, Ban Bí thư Trung ương đã quyết định lấy ngày 11-6 hằng năm là Ngày truyền thống thi đua yêu nước. Ðây là một việc có ý nghĩa to lớn. Thực hiện Chỉ thị 39-CT/T.Ư của Bộ Chính trị (khóa IX), Chỉ thị 19-CT/T.Ư của Ban Bí thư (khóa X), mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước của nhân dân cả nước ta hiện nay là phải bằng các hình thức đa dạng, phong phú, hết sức sáng tạo, tập hợp, động viên, thu hút được sự tham gia đông đảo, tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng nước kém phát triển trước năm 2010, trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng.
Theo mục tiêu, nhiệm vụ chung đó, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi cơ quan, đơn vị, tùy theo tình hình, đặc điểm cụ thể của mình, cần có các phong trào phù hợp thi đua làm kinh tế giỏi, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, chăm lo người nghèo, vùng nghèo, vùng bị thiên tai, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc như tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai,... gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua với việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" không ngừng rèn luyện, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thi đua học tập, xây dựng cả nước thành một xã hội học tập... Các phong trào thi đua phải được tổ chức chu đáo, cụ thể, tỉ mỉ, đem lại hiệu quả thiết thực, kiên quyết khắc phục tính hình thức, bệnh thành tích trong thi đua để thi đua thật sự là động lực mạnh mẽ thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị. Chúng ta tin rằng trong thời gian tới nhất định phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta sẽ phát triển mạnh mẽ và giành được những thành tựu to lớn hơn nữa.
PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Theo www.nhandan.com.vn

Back
Các tin khác
Arrow3 Nữ CNVC-LĐ ngành than-khoáng sản VN: 90,3% đạt danh hiệu “Hai giỏi”
Arrow3 Đài TNVN- điểm sáng về phong trào thi đua khen thưởng
Arrow3 Mít tinh trọng thể kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 Tôn vinh cống hiến to lớn của phụ nữ Việt Nam
Arrow3 Vụ bắt 4 đối tượng vận chuyển 20 kg heroin: Khen thưởng Ban Chuyên án
Arrow3 UBVNVNONN TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng 3