Title_left TIN TỨC - SỰ KIỆN Title_right
Tin tức
Line_short
Sự kiện
Line_short
Tin thi đua khen thưởng  ::  Thi đua cao điểm hướng đến Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VIII

 (giaithuong.vn) - Ðại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VIII sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; nhằm tiếp tục phát huy truyền thống thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh giá kết quả của phong trào thi đua giai đoạn qua, tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong sự nghiệp CNH, HÐH đất nước và hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế.

Theo chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, nội dung trọng tâm Đại hội tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt việc đánh giá đúng kết quả và tác dụng của các phong trào thi đua yêu nước của các bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương và các tầng lớp nhân dân từ Ðại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII đến nay, chỉ rõ hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong công tác thi đua khen thưởng, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng thời gian tới. Biểu dương thành quả của các phong trào thi đua, các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương, trong các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân...
Đồng thời, nhằm tổng kết đánh giá phong trào thi đua yêu nước sau nhiệm kỳ Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII; tổng kết 6 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; tổng kết thực hiện Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Qua đó, khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010 ở từng cấp ngành, từng địa phương và của cả nước mà Ðại hội X của Ðảng đã đề ra.
Thông qua Đại hội Thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Ðại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VIII, khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Thi đua, Khen thưởng.
Về công việc từ nay đến Ðại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VIII không còn nhiều (Đại hội được tổ chức cuối quý IV năm 2010). Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Các bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện hiệu quả nội dung phát động thi đua gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Các bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương và các tầng lớp nhân dân cần xây dựng biện pháp thi đua cụ thể, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế bền vững, lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước
Bên cạnh việc chăm lo, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, cần chú trọng việc phát hiện, nhân rộng các điển hình và nhân tố mới thật sự nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước, trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xóa đói giảm nghèo, trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm..., được quần chúng, tập thể suy tôn; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và đề nghị các hình thức khen thưởng phù hợp, xứng đáng. Công tác khen thưởng phải kịp thời, đúng tiêu chuẩn, đúng đối tượng, quy trình bảo đảm chặt chẽ, thực chất. Cá nhân, tập thể được khen thưởng phải thật sự tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng, quan tâm khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực. Hoàn chỉnh và triển khai đề án khen thưởng thành tích thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tiếp tục quán triệt và thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua khen thưởng trung ương đến địa phương cơ sở.
Từ ngày thành lập Đảng đến nay, đất nước ta tự hào đã kinh qua 7 kỳ Đại hội Thi đua toàn quốc: Lần thứ I, Đại hội Chiến sĩ Thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc tổ chức tại Chiến khu Việt Bắc (tháng 4 năm 1952). Lần thứ II, Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ Thi đua toàn quốc tổ chức tại Thủ đô Hà Nội (tháng 7 năm 1958). Lần thứ III, Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ Thi đua toàn quốc tổ chức tại Thủ đô Hà Nội (tháng 5 năm 1962). Lần thứ IV, Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ Thi đua toàn quốc (lần thứ IV) tổ chức tại Thủ đô Hà Nội (tháng 12 năm 1966). Lần thứ V, Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ Thi đua toàn quốc tổ chức tại Thủ đô Hà Nội (tháng 01 năm 1986). Đại hội lần VI được lấy tên là Đại hội Thi đua toàn quốc để biểu dương sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc đối với phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới đất nước; Đại hội tổ chức tại Thủ đô Hà Nội (tháng 11 năm 2000). Đại hội VII diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 10 năm 2005 nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy chủ nghĩa Anh hùng cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tiếp nối truyền thống thi đua ái quốc của Bác Hồ vĩ đại và khẳng định những thành quả của phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đổi mới phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đáp ứng những yêu cầu mới của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
Mỗi kỳ Đại hội được diễn ra trong thời điểm, hoàn cảnh lịch sử khác nhau, nhưng đều được cộng đồng xã hội quan tâm, là dịp để ghi nhận và tôn vinh thành tích của tập thể, cá nhân đối với công cuộc kháng chiến kiến quốc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Hàng nghìn tập thể, cá nhân đại diện cho toàn thể nhân dân Việt Nam là điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt được tôn vinh qua các kỳ Đại hội, là những bông hoa tươi đẹp trong phong trào thi đua của dân tộc. Mỗi người dân Việt Nam đều cảm thấy như được sống, được tham dự, hoà chung trong bầu không khí của Đại hội lớn - Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, bởi vì đã là người dân Việt Nam đều chứa đựng tinh thần thi đua yêu nước.
Hướng đến Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VIII, ngay tại thời điểm này, các bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương cần tích cực đề ra phương hướng, mục tiêu hoạt động cụ thể; chủ động, sáng tạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực; nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội về công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới, nhất là khi toàn Đảng, toàn dân đang phấn đấu góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế bền vững; tình hình thiên tai, dịch bệnh và chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Lập kế hoạch tổ chức hiệu quả Đại hội Thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và cấp Bộ ngành, đoàn thể, địa phương. Bởi nếu tổ chức tốt Đại hội thi đua yêu nước cấp Bộ ngành, địa phương, đoàn thể sẽ góp phần thực hiện thành công Đại hội thi đua yêu nước cấp toàn quốc.
Phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng, tổ chức thật tốt công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền phải sinh động, hấp dẫn, đi vào tâm lý, nhận thức của đa đối tượng trong đời sống xã hội, tăng cường thời lượng, dung lượng, hình thức, nội dung tuyên truyền, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; phát hiện, cổ vũ, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới của từng ngành, từng địa phương và toàn quốc.
Xây dựng các mô hình và điển hình tiên tiến xuất sắc. Chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự nổi trội trong các phong trào thi đua yêu nước, được quần chúng, tập thể suy tôn để có kế hoạch bồi dưỡng và đề nghị các hình thức khen thưởng xứng đáng. Đặc biệt, chú trọng những tập thể, cá nhân có tính chất đặc thù, người lao động, lực lượng vũ trang, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên, vùng hải đảo; kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài có nhiều đóng góp cho đất nước. Cả nước đang ra sức thi đua cao điểm hướng đến Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thức VIII./.

 ThS. Phạm Ngọc Bách - (TĐKT)

Back
Các tin khác
Arrow3 Ngành thủy sản đón nhận huân chương sao vàng
Arrow3 247 tập thể, cá nhân được biểu dương trong phong trào bảo vệ biên giới
Arrow3 Người Việt đầu tiên ở nước ngoài được nhận bằng tiến sĩ danh dự
Arrow3 Tặng 137 bằng khen cựu tù chính trị
Arrow3 Hội Kiến trúc sư Việt Nam đón nhận Huân chương Sao Vàng