Title_left TIN TỨC - SỰ KIỆN Title_right
Tin tức
Line_short
Sự kiện
Line_short
Tin giải thưởng  ::  Triển khai công tác thi đua - khen thưởng năm 2009

(giaithuong.vn) - Ngày 12-2, tại Hà Nội, Ban Thi đua-Khen thưởng  (TÐ-KT) T.Ư tổ chức triển khai công tác TÐ-KT năm 2009. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch nước; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư, các tổng công ty, tập đoàn kinh tế và Ban TÐ-KT các địa phương trong cả nước.

Năm 2008, các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân được đẩy mạnh, hoạt động của các cụm, khối  thi  đua từ T.Ư đến cơ sở  đi vào nền nếp; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về TÐ-KT được hoàn chỉnh, công tác phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến xuất sắc trong các lĩnh vực của đời sống xã hội được đẩy mạnh, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 19 của Ban Bí thư T.Ư Ðảng, và Chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ về công tác TÐ-KT trong tình hình mới và các hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc gắn liền với việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã có tác dụng động viên, giáo dục các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng ở từng địa phương, cơ sở và của cả nước.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu ý kiến, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác TÐ-KT thời gian qua, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế và giao nhiệm vụ cho cán bộ làm công tác thi đua trong năm 2009, cần thực hiện hiệu quả Luật TÐ-KT và các chỉ thị của Ðảng, Nhà nước về công tác TÐ-KT; tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong từng  bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương và trong các tầng lớp nhân dân. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến xuất sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tổ chức đại hội thi đua các cấp tiến tới Ðại hội Thi đua toàn quốc vào năm 2010. Các phong trào thi đua phải bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, cơ sở và của cả nước để giải quyết những khó khăn, bức xúc về phát triển kinh tế, chăm lo cải thiện đời sống của nhân dân, giải quyết việc làm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội... Chú trọng khen thưởng đột xuất, khen chuyên đề  nhằm động viên kịp thời các điển hình tiên tiến. Kiện toàn bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác TÐ-KT. Ðồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TÐ-KT, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về TÐ-KT...

Nguồn: Báo nhân dân

Back
Các tin khác
Arrow3 Trao giải thưởng "Tự hào Sử Việt"
Arrow3 Cuộc thi viết thông điệp truyền hình về an toàn thực phẩm
Arrow3 Tặng giải thưởng cho thính giả Nga đoạt giải “Bạn biết gì về Việt Nam”
Arrow3 Chung kết Tiếng hát mãi xanh
Arrow3 Cuộc thi giải toán qua Internet toàn quốc