Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Lê Đức Tiết
No-person-img
Nhà báo Lê Bá Trình
No-person-img
Nhà báo Lê Hoàng
No-person-img
Nhà báo Lê Quang Hội
Luongchicong
Nhà Báo Lương Chí Công
Maibuuminh
Nhà Báo Mai Bửu Minh
No-person-img
Nhà báo Minh Huệ, Doãn Chiêu
No-person-img
Nhà báo Ngọc Tấn
No-person-img NHÀ BÁO NGỌC QUANG, VIẾT THÔNG

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

 


H

ơn hai mươi năm tiến hành sự nghiệp đổi mới đất nước, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể và và có những đổi mới quan trọng, góp phần thiết thực củng cố, nâng cao vị trí, vai trò và chất lượng  hoạt động của các tổ chức này, thu hút toàn dân hăng hái tham gia. Tuy nhiên, vẫn tồn tại tình trạng ở không ít nơi, Đảng "làm thay" Mặt trận, đoàn thể, hoặc Mặt trận, đoàn thể ỷ lại vào cơ quan Đảng, nên thiếu sự chủ động, sáng tạo hiệu quả hoạt động giảm...
Để đẩy mạnh toàn diện  công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo Đảng đối với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm phát huy tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết của toàn dân tộc đã, đang và luôn luôn là yêu cầu quan trọng bức thiết.
1. Nhìn lại phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
- Đảng ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết sát hợp về Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức này, đồng thời củng cố, khẳng định vai trò lãnh đạo và sự chỉ đạo đúng đắn của mình, tiêu biểu là Nghị quyết Trung ương 8B (khoá VI) về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị  khoá VII về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận dân tộc Thống nhất; Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, về công tác dân tộc và công tác tôn giáo.
Về xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới, gắn với phát triển công nghiệp, công nghệ theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, có Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá VIII). Riêng đối với lực lượng thanh niên và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết 04 (khoá VIII). Bộ Chính trị, Ban Bí Thư cũng có nhiều chỉ thị, nghị quyết cụ thể đối với các đối tượng quần chúng và các tổ chức quần chúng khác.
Những năm đầu của thời kỳ đổi mới, có hai lực lượng quần chúng chưa có đoàn thể của mình là nông dân và cựu chiến binh. Nhận thức rõ vị trí quan trọng  của những lực lượng này, Ban Bí thư ra chỉ thị số 05 - CT/TW "về tổ chức  Hội liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam và đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Hội"; ngày 6/12/1989, Hội cựu chiến binh Việt Nam được thành lập. Để tập hợp được nhiều hơn các đối tượng quần chúng, Đảng lãnh đạo tăng cường và mở rộng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đổi tên một số đoàn thể chính trị - xã hội, như: Tổng công đoàn Việt Nam thành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam thành Hội Nông dân Việt Nam.
Qua các văn bản đã ban hành, có thể thấy, Đảng ta tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; định hướng hoạt động cơ bản của các tổ chức, đoàn thể vào thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh quyền dân chủ trực tiếp, nâng cao chất lượng dân chủ đại diện, xây dựng và thực hiện chế độ dân chủ tự quản của nhân dân ở các cộng đồng dân cư. Cụ thể:
Một là, Đảng ta có quan niệm ngày càng rõ hơn về phương thức lãnh đạo của mình đối với Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội. Phương thức lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực này là tổng thể những phương pháp, hình thức, giải pháp, quy trình, lề lối, tác phong công tác mà Đảng tiến hành để tác động vào Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ cách mạng, củng cố mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân.
Hai là, làm sáng tỏ hơn mục tiêu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội là: tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp nhân dân; xây dựng một xã hội đồng thuận, ổn định; củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh thần đại nghĩa và khoan dung, lấy mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là điểm tập trung, tương đồng để thu hút mọi người Việt Nam yêu nước gắn bó với sự nghiệp chung của đất nước.
Ba là, từng bước làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; bên cạnh chức năng cơ bản là quy tụ lực lượng của quần chúng thành tổ chức để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị do Đảng đề ra, phải bảo vệ có hiệu quả những lợi ích chân chính, hợp pháp của các thành viên trong tổ chức mình; phát huy vai trò phản biện, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của tất cả các bộ phận cấu thành hệ thống chính trị.
Bốn là, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ nêu trên, cần đa dạng hoá hình thức tập hợp quần chúng, phương thức và hình thức hoạt động.
Năm là, khẳng định và xác định rõ: động lực thúc đẩy phong trào quần chúng phát triển là nhằm đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân và kết hợp hài hoà các lợi ích, thống nhất giữa quền lợi với nghĩa vụ của công dân.
- Việc tiến hành đổi mới công tác cán bộ của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội tạo nhiều chuyển biến tích cực, nhất là sau khi lập lại các Đảng đoàn trong các đoàn thể chính trị - xã hội. Đảng xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận, các đoàn thể từ khâu xây dựng quy hoạch đến công tác quản lý. Các tổ chức Đảng từng bước cải tiến việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ, đổi mới trong chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể. Đặc biệt việc mạnh dạn sử dụng cán bộ ngoài Đảng là một bước chuyển đáng kể.
- Thành lập và củng cố các Đảng đoàn, Đảng bộ khối dân vận và Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương, lập Ban dân vận Trung ương và hệ thống Ban Dân vận Trung ương và hệ thống Ban dân vận trong cả nước nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Ban Dân vận Trung ương là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân vận, Ban Bí thư quyết định lập Ban dân vận Trung ương, có hệ thống Ban dân vận tới các huyện thị, và thành lập khối dân vận với cấp xã, phường. Hội đồng công tác quần chúng Trung ương cũng được thành lập theo quyết định của Ban Bí thư nagỳ 27/8/1991.
Đảng cử cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong cấp uỷ phụ trách công tác dân vận. Ở cấp Trung ương, là một uỷ viên Bộ Chính trị hoặc uỷ viên Ban Bí thư; ở cấp dưới, thường do một đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ đảm nhiệm. Tuỳ theo số lượng cấp  uỷ viên ở mỗi cấp, trong Đảng đoàn Mặt trận và một số đoàn thể chính trị - xã hội đều có một cấp uỷ viên làm Bí thư Đảng đoàn hoặc trực tiếp giữ các chức vụ lãnh đạo cao nhất của tổ chức này.
Thường xuyên tăng cường kiểm tra hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, chú ý hơn đến công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết liên quan đến hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhằm nâng cao trách nhiệm của các đoàn thể, tổ chức, đảm bảo hoạt động đúng tinh thần chỉ thị, nghị quyết đề ra.
2. Những thiếu sót, hạn chế và nguyên nhân
Về nhận thức:  Còn nhiều vấn đề chưa được chỉ ra thật rõ, như: Mặt trận Tổ quốc là một liên minh chính trị, hoạt động của  Mặt trận có nên đi vào những việc quá cụ thể, tổ chức hoạt động kiểu phong trào như một đoàn thể không? Trong quan hệ giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên, việc Đảng vừa là tổ chức thành viên, vừa có vai trò lãnh đạo sẽ được thể hiện cụ thể như thế nào trong quy chế hoạt động không? Mối quan hệ giữa Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội được cụ thể hoá như thế nào, một mặt thể hiện tiếng nói chung của đông đảo quần chúng; mặt khác, thể hiện được nguyện vọng, lợi ích đa dạng của các tầng lớp nhân dân.?...
Trong chỉ đạo thực tiễn: Sự lãnh đạo bằng định hướng thông qua các chỉ thị, nghị quyết vẫn còn chung chung, nội dung trùng lặp. Nghị quyết của cấp uỷ đối với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội nhìn chung chưa kịp thời. Nghị quyết của cấp dưới  gần như mô phỏng, thậm chí là bản sao của nghị quyết cấp trên; vẫn còn tình trạng chưa kịp triển khai thực hiện nghị quyết trước đã ban hành nghị quyết mới. Việc học tập nghị quyết của Đảng ở không ít nơi còn mang tính hình thức, chưa chỉ ra những việc cụ thể cần làm. Qua điều tra xã hội học, 65.5% số người được hỏi cho rằng nghị quyết của Đảng chưa thực sự cụ thể, không quy định rõ trách nhiệm; 55.8% cho rằng việc thực hiện kiểm ra tổ chức còn yếu.
Đảng lãnh đạo Nhà nước thể chế hoá các nghị quyết của Đảng về  Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội còn chậm, thiếu đồng bộ. Luật mặt trận, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên đã được ban hành nhưng chưa có luật về các tổ chức quần chúng khác, đặc biệt là luật về Hội. Công tác lãnh đạo thông qua tổ chức và cán bộ đối với Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội còn nhiều vấn đề bất cập:
+ Về Đảng đoàn: Quy chế tổ chức và hoạt động của Đảng đoàn còn một số vấn đề chưa rõ: Tổ chức Đảng đoàn của Mặt trận Tổ quốc như thế nào là phù hợp? Mối quan hệ giữa Đảng đoàn cấp trên và cấp dưới, giữa Đảng đoàn và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN với Đảng đoàn của các đoàn thể chính trị - xã hội chưa được xác định rõ.
+ Đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa được kiện toàn về cả số lượng và chất lượng, nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đội ngũ này đa phần làm việc kiểu hành chính, một số mắc bệnh quan liêu, không chịu sâu sát quần chúng nhân dân. Chế độ, chính sách, điều kiện làm việc của cán bộ còn nhiều bất cập. Kết quả điều tra xã hội học cho thấy 39.3% số người được hỏi đánh giá cán bộ Mặt trận, đoàn thể hoạt động yếu kém, gần 50% cho rằng họ thiếu sự quan tâm của cấp uỷ và sự tạo điều kiện của chính quyền, 38.3% nhận xét Mặt trận và các đoàn thể chậm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mức độ tác động đến quần chúng thấp. Ở những vùng tôn giáo và những nơi xẩy ra "điểm nóng", vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội thường bị giảm sút...
- Hoạt động lãnh đạo đổi mới phương thức công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thời kỳ mới đôi khi còn lúng túng, chưa thực sự hiệu quả, dẫn tới tình trạng "hành chính hoá", Mặt trận, các đoàn thể nhiều khi chưa kịp thời nắm bắt được những vấn đề phức tạp nảy sinh từ các đối tượng, các tầng lớp, các giai cấp trong xã hội. Ở không ít nơi, cấp uỷ chưa quan tâm lãnh đạo thường xuyên đối với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, mà thường "khoán trắng" cho những uỷ viên được phân công phụ trách. Do đó, hiệu quả thực hiện các mục tiêu hoạt động chưa cao.
- Phương thức sinh hoạt chủ yếu của các tổ chức chính trị - xã hội là các hội nghị, nặng về phổ biến sự chỉ đạo một chiều từ trên xuống, ít có ý kiến tranh luận, nội dung  một số hội nghị trùng lặp. Đa phần cán bộ lãnh đạo ít dành thời gian đi khảo sát thực tế ở cơ sở và tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với quần chúng nhân dân.
- Việc kiểm tra các hoạt động của cơ quan Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa được tiến hành thường xuyên, kịp thời đôi khi bị xem nhẹ, nên không phát hiện được những nhân tố, điển hình mới, tiên tiến, kịp thời khắc phục và uốn nắn các khuyết điểm. Chất lượng sơ kết, tổng kết thấp, nặng nề báo cáo thành tích, chưa có tính khái quát và chưa rút ra được các bài học kinh nghiệm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Nguyên nhân của những thiếu sót, hạn chế trên, trước hết xuất phát từ nhận thức. Đến nay, vấn đề phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị vẫn còn nhiều điều chưa được làm sáng tỏ về cả lý luận và thực tiễn, tồn tại tình trạng coi phương thức lãnh đạo của Đảng ở đây chỉ là lề lối làm việc, là các biện pháp tác nghiệp, phong cách và tác phong của tổ chức Đảng. Nhiều người còn chưa phân biệt được những phương thức lãnh đạo với  nội dung lãnh đạo và e ngại tổ chức lãnh đạo sẽ làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng.
Năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.
Việc phân tích chức năng, nhiệm vụ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ từng cấp còn chậm được cụ thể hoá; việc thành lập lại Đảng đoàn Mặt trận và các đoàn thể là một bước tiến, song chưa kịp nghiên cứu bổ sung, hướng dẫn giải quyết cụ thể những vấn đề phát sinh từ thực tiễn...
3. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng - điều kiện tiên quyết nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
- Nâng cao chất lượng các định hướng của Đảng đối với các hoạt động của Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội.
Các định hướng về phương thức hoạt động phải xuất phát từ cương lĩnh, chiến lược của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, hướng vào việc đoàn kết, tập hợp, phát huy sức mạnh các lực lượng của toàn dân tộc để thực hiện mục tiêu củng cố, tăng cường nền độc lập dân tộc, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh; bảo đảm và tạo điều kiện hơn nữa cho Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật, tham gia quản lý kinh tế, quản lý nhà nước, làm tốt vai trò tư vấn giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng và chính quyền. Đồng thời đáp ứng các nguyện vọng, nhu cầu, lợi ích chính đáng, thiết thực của đoàn viên, hội viên hết sức coi trọng việc nâng cao đạo đức và trình độ giác ngộ chính trị, tinh thần yêu nước, trình độ học vấn, kiến thức nghề nghiệp, sức khoẻ... cho họ.
- Về tổ chức cán bộ, các cấp ủy tôn trọng tính độc lập về tổ chức, hướng dẫn Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động đúng hướng, đúng pháp luật và đạt hiệu quả cao, trên cơ sở thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, đồng thời phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức này trong việc xây dựng, đổi mới tổ chức và cán bộ làm cho phù hợp với  tình hình, nhiệm vụ mới.
- Về tổ chức: Coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, đặt trọng tâm xây dựng cơ sở vững mạnh, khắc phục tình trạng  cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian, hoạt động trùng lặp, kém hiệu quả.
- Về cán bộ: Cần tiến hành tuyên truyền để có nhận thức rõ ràng, cán bộ quần chúng là cán bộ của hệ thống chính trị theo sự phân công của Đảng, không hề có sự phân biệt  trong chính sách so với các đối tượng cán bộ khác. Ngoài những tiêu chuẩn chung về cán bộ, cần chú ý đến những người đã trưởng thành từ phong trào, hiểu quần chúng có tinh thần nhiệt tình và tự nguyện cao. Có chính sách tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, luân chuyển, đãi ngộ hơp lý và công bằng đối với cán bộ cơ sở. Tinh giảm bộ máy cán bộ chuyên trách, chú ý hơn đến việc sử dụng cán bộ không chuyên trách, và có quy định chặt chẽ về chế độ cán bộ đi cơ sở. Đặc biệt quan tâm đến vấn đề cán bộ ở những nơi xung yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo, khu vực kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Những định hướng trên được thực hiện thông qua các phương thức chủ yếu sau:
- Xây dựng chiến lược tổng thể và công tác Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã  hội của Đảng, cụ thể hoá nội dung, bước đi cho những vấn đề chung, những vấn đề  trong từng lĩnh vực, đối tượng và tổ chức quần chúng, triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết của Đảng.
- Chỉ đạo việc sơ kết chuyên đề về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, qua đó hoàn chỉnh quy chế với mối quan hệ này, Ví dụ: quy định cụ thể hoá về vấn đề Đảng lãnh đạo, đồng thời là thành viên của Mặt trận; quy định về Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, góp ý kiến với cán bộ, đảng viên...
- Thông qua các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, làm rõ: Một là, trách nhiệm của Đảng và cơ quan của Nhà nước đối với Mặt trận và các đoàn thể (về nhận thức, quan điểm về đoàn thể và lĩnh vực mà đoàn thể ấy hoạt động; yêu cầu, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; những điều kiện vật chất, pháp lý, những quan hệ cụ thể của mỗi đoàn thể chính trị - xã hội).
- Trong công tác tuyên truyền, vận động và thuyết phục của tổ chức đảng và đảng viên, cần có cơ chế phối hợp công tác giữa đảng bộ cơ sở với đảng đoàn (hoặc lãnh đạo các tổ chức đó), chú ý xây dựng tổ chức đảng trong Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và rút ra những kinh nghiệm đổi mới hoạt động của đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, đảng đoàn các đoàn thể chính trị xã hội. Sắp xếp lại đầu mối lãnh đạo các tổ chức quần chúng hợp lý hơn, khắc phục tình trạng ở cùng một cấp uỷ, các đoàn thể chịu sự chỉ đạo theo ngành dọc của nhiều đầu mối khác nhau. Đảng viên trong tổ chức quần chúng phải gương mẫu, tích cực. Tổ chức đảng thường xuyên theo dõi, giáo dục, nhắc nhở đảng viên làm tốt công tác quần chúng.
- Lãnh đạo thể chế hoá kịp thời các chủ trương của Đảng về Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành các văn bản pháp luật của Nhà nước, nhằm xác định rõ hơn quyền hạn, trách nhiệm và tính chủ động của Mặt trậncũng như các đoàn thể chính trị - xã hội. Nhà nước có quy định cụ thể về quyền hạn và trách nhiệm về hoạt động kinh tế, tài chính... đối với mỗi tổ chức. Hiện nay đã có Luật Công đoàn, Luật Mặt trận, Luật Thanh niên; cần ban hành thêm Luật về hội, Luật tự quản...
- Coi trọng lãnh đạo việc tổ chức thực hiện, đôn đốc kiểm tra, sơ kết, tổng kết kịp thời. Trước hết, lãnh đạo chặt chẽ công tác chính trị tư tưởng Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhằm phát huy vai trò là diễn đàn tốt nhất giúp nhân dân bày tỏ ý kiến, nguyện vọng chính đáng của mình, đồng thời cũng là nơi Đảng có thể tiến hành hoạt động tuyên truyền giáo dục, đấu tranh đối với những quan điểm, tư tưởng sai trái và những hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Công tác kiểm tra không chỉ được tiến hành khi phát sinh những vụ việc tiêu cực, mà trong suốt quá trình thực hiện chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật, để góp phần tích cực hỗ trợ vai trò giám sát của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với bộ máy, cán bộ của Đảng và Nhà nước sớm ban hành cơ chế giám sát, phản biện để Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy đầy đủ và tốt hơn vai trò của mình.
- Thực hiện đồng bộ việc quy chế hoá, chương trình hoá, hiện đại hoá sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội theo hướng quy chế hoá cách làm việc, chương trình hoá công việc phải làm, hiện đại hoá phương tiện làm việc. Trước mắt, cần xây dựng các quy chế về mối quan hện lãnh đạo giữa Ban Bí thư (Ban Thường vụ cấp uỷ) đối với Đảng đoàn Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy chế về mối quan hệ giữa các ban chuyên môn cấp uỷ (chủ yếu là Ban dân vận, Ban Tổ chức, Ban tuyên giáo) với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường sử dụng và ứng dụng tin học vào công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng quản lý, điều  hành và thúc đẩy quá trình thông tin tương tác nhiều chiều thông qua mạng internet.

Ngọc Quang, Viết Thông - Tạp chí Mặt trận

Arrow2 Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội