Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Đỗ Quang, Tuấn Hoàng
No-person-img
Nhà báo Đức Tín
No-person-img
Nhà báo Đăng Ngọc
No-person-img
Nhà báo Đăng Trường, Hồng Lĩnh
No-person-img
Nhà báo Bằng Vân
No-person-img
Nhà báo Bùi Phương Hạ
No-person-img
Nhà báo Cảnh Mạnh, Trần Đức
No-person-img
Nhà báo Cẩm Thúy
No-person-img ĐÔNG NGÀN TỬ KINH BẮC

CUỘC VẬN ĐỘNG GIÚP CÁC
HỘ NGHÈO XOÁ NHÀ TRANH TRE DỘT NÁT Ở HÀ TĨNH

 

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là những thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân.
Tuy nhiên, Hà Tĩnh vẫn là một tỉnh nghèo, kinh tế phát triển chưa vững chắc. Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để thâm canh tăng năng suất còn chậm. Đời sống vật chất, tinh thần ở khu vực nông thôn còn khó khăn. Đến năm 2000 toàn tỉnh còn 18 xã nghèo, trong đó có 12 xã đặc biệt nghèo. Tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao, chiếm tới 28,68% tổng số hộ, trong đó chủ yếu là hộ nghèo ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Qua điều tra khảo sát đầu năm 2001 có 17.530 hộ gia đình đang ở trong các căn nhà tranh, trong đó có 11.553 hộ đang ở trong loại nhà tranh tre dột nát. Một số huyện có tỷ lệ số hộ nhà tranh tre dột nát khá cao như: Thạch Hà có 2.316 nhà, Kỳ Anh 1.884 nhà, Hương Khê 1.254 nhà,  Can Lộc 1.240 nhà...
Từ thực tế đó, hưởng ứng cuộc vận động "Vì người nghèo" do Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam phát động, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định ra Chỉ thị 14 - CT/TU, ngày 14/11/2001 về lãnh đạo cuộc vận động xoá nhà tranh tre dột nát và giao cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị để tổ chức thực hiện. Các cấp uỷ Đảng và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt tư tưởng chỉ đạo, nội dung chủ yếu của Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị 14 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho đội ngũ cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở nhằm thống nhất về chủ trương, phương pháp lãnh đạo cuộc vận động, hướng dẫn các bước tiến hành. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tham mưu cho các cấp uỷ Đảng chính quyền thành lập 11 Ban chỉ đạo cấp huyện, thị, 259 Ban chỉ đạo cấp xã, phường, thị trấn và 2844 Ban vận động ở địa bàn dân cư. Ban chỉ đạo huyện, thị và xã, phường, thị trấn do đồng chí Bí thư cấp uỷ hoặc đồng chí Chủ tịch UBND làm trưởng ban, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ làm phó ban trực. Ban vận động ở địa bàn khu dân cư hầu hết do đồng chí Bí thư chi bộ hoặc thôn trưởng làm trưởng ban.
Ban chỉ đạo các cấp đã tập trung chỉ đạo công tác điều tra khảo sát, nắm thực trạng tình hình nhà tranh tre dột nát trên địa bàn, đề ra kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện; trên cơ sở đó xây dựng các tiêu chí cụ thể để xác định từng loại đối tượng, từng nhà cụ thể, tổ chức sinh hoạt nhân dân từng thôn xóm lấy ý kiến, phát huy dân chủ trong việc phân loại nhóm hộ và thống nhất các giải pháp phù hợp với từng đối tượng trong lĩnh vực huy động các nguồn lực hỗ trợ thực hiện. Để cuộc vận động sớm trở thành một phong trào rộng lớn, được đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia hưởng ứng và ủng hộ, Uỷ ban MTTQ các cấp đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các phương tiện thông tin đại chúng mở đợt tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã xem đây là công tác quan trọng trong chương trình, kế hoạch công tác để tập trung chỉ đạo; phân công cán bộ phụ trách từng xã, từng thôn xóm, vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong cuộc vận động. Mặt khác, xây dựng kế hoạch, phân chia chỉ tiêu và đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, xí nghiệp, lực lượng vũ trang, các thôn xóm, các dòng họ và những tổ chức cá nhân có điều kiện đỡ đầu, giúp đỡ trực tiếp làm nhà mới cho hộ nghèo. Tùy mỗi sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thị, mỗi xã, phường, thị trấn, mỗi thôn xóm và từng dòng họ, gia tộc căn cứ vào điều kiện cụ thể có cách làm, bước đi, mức độ xây dựng và cách vận động, huy động các nguồn lực khác nhau nhưng đều trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, đề cao ý thức trách nhiệm, tình thương và với quyết tâm cao. Do đó, đã xây dựng và phát triển được phong trào sâu rộng giữa các đơn vị, các địa phương, các thôn xóm, gia tộc, dòng tộc và càng về sau càng có nhiều cách làm hay và sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Các địa phương đã dành sự đặc biệt ưu tiên cho hộ gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh cô đơn, già cả, thực sự khó khăn trước. Đối với các hộ khác có điều kiện hơn thì hỗ trợ một phần, còn chủ yếu là phát huy nội lực của bản thân, sự đóng góp của dòng tộc, gia tộc. Nhờ sự lãnh đạo tập trung của các cấp uỷ Đảng, sự tổ chức chỉ đạo sâu sát của các cấp chính quyền và đặc biệt là sự năng động, sáng tạo của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, nhân dân, cuộc vận động giúp hộ nghèo xoá nhà tranh tre dột nát đã thực sự trở thành một phong trào cách mạng sôi nổi, rộng khắp trong toàn tỉnh; đã huy động được sức mạnh nội lực của cá nhân và tổ chức ở mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương và mọi nguồn lực hỗ trợ khác tạo nên sức mạnh to lớn cả về vật chất và tinh thần để giúp hộ đói nghèo tạo dựng nhà ở, biến ước mơ từ bao đời của nhiều gia đình ở khắp các địa phương trong tỉnh trở thành hiện thực. Đến hết tháng 7 năm 2003 tất cả các huyện, thị đã tổ chức tổng kết cuộc vận động, công bố cơ bản hoàn thành thắng lợi việc xóa nhà tranh tre dột nát cho hộ nghèo. Tổng cộng toàn tỉnh đã huy động được gần 60 tỷ đồng và hàng vạn ngày công lao động cùng nhiều loại nguyện vật liệu xây dựng trị giá hàng tỷ đồng giúp 11.553 hộ gia đình nghèo ở trong các nhà tranh tre dột nát xây dựng mới hoặc nâng cấp, sửa chữa lại nhà ở, bình quân đầu tư trên 5 triệu đồng mỗi nhà, trong đó nhiều địa phương đạt mức 7 đến 15 triệu đồng một nhà.
Trong số gần 60 tỷ đồng thu được trong cuộc vận động giúp hộ nghèo xóa nhà tranh tre dột nát, số tiền được trích từ quỹ vì người nghèo của tỉnh gần 4 tỷ đồng, của huyện thị gần 5 tỷ đồng, của xã, phường, thị trấn gần 6 tỷ đồng; số còn lại gần 45 tỷ đồng do vận động trong cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh, các tổ chức kinh tế - xã hội, các nhà hảo tâm, anh em, làng xóm, gia tộc, dòng họ đóng góp (chiếm 75%). Đức Thọ là huyện đầu tiên triển khai tổ chức thực hiện và là huyện hoàn thành sớm nhất cuộc vận động. Chỉ trong vòng 6 tháng các cơ quan đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã quyên góp ủng hộ tiền của, ngày công giúp 396 hộ nghèo xoá nhà tranh tre dột nát. Tổng kết cuộc vận động, toàn huyện đã nâng cấp, làm mới 1.190 căn nhà cho các hộ nghèo. Huyện Can Lộc đã thiết kế một mẫu nhà chung với diện tích sử dụng tối thiểu 35m2, xây tường lợp ngói, giá trị từ 5,5 đến 7 triệu đồng, sau đó giao cho các đơn vị đỡ đầu các xã thôn xóm, gia đình, họ tộc thực hiện. Huyện đã thành lập đội thanh niên tình nguyện để trực tiếp lao động giúp hộ nghèo xây nhà ở. Trong cuộc vận động, toàn huyện đã xây dựng được 1.240 căn nhà ở mới và là huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành ngói hoá toàn bộ nhà ở cho nhân dân trong huyện. Thạch Hà, Nghi Xuân, Kỳ Anh, Hương Sơn là những huyện nghèo, số hộ sống trong nhà tranh tre dột nát nhiều hơn các địa phương khác...song đã nỗ lực vươn lên hoàn thành thắng lợi cuộc vận động, nay đang tiếp tục thực hiện cuộc vận  động ngói hoá nhà ở cho nhân dân. Tổng cộng trong 3 năm (từ 2001-2003), huyện Thạch Hà đã động viên tất cả cán bộ, công nhân viên các cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn đóng góp mỗi người trung bình 9 ngày lương; các doanh nghiệp đóng góp xây dựng từ 1 đến 2 nhà. Tuỳ từng đối tượng, huyện hỗ trợ mỗi nhà từ 900.000 đồng đến 1,8 triệu đồng. Tổng cộng các nguồn huy động của toàn huyện đã lên tới 14.954 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh, huyện, xã hỗ trợ là 1.075 triệu đồng, còn lại là của cộng đồng, dòng họ, gia đình ... để hoàn thành việc xoá nhà tranh tre dột nát cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện vào tháng 7/2003. Nghi Xuân là một huyện nghèo ven biển song cũng đã huy động được 1.416 triệu đồng giúp hộ nghèo xoá được 661 nhà tranh tre dột nát. Kỳ Anh là huyện có số nhà tranh tre dột nát lớn thứ 2 trong tỉnh nhưng đã khai thác hết các nguồn lực, huy động được 9.025 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh, huyện và xã là 2.352 triệu đồng, số còn lại là 6.132 triệu đồng do gia đình, cộng đồng đóng góp. Huyện Nghi Xuân và huyện Kỳ Anh đang phấn đấu đến năm 2004 hoàn thành ngói hoá nhà ở cho nhân dân. Huyện Hương Sơn tuy bị trận lũ quét lịch sử tháng 9/2002 tàn phá nặng nề song đến tháng 6/2003 đã hoàn thành việc xoá nhà tranh tre dột nát cho 1.194 hộ, với tổng kinh phí nâng cấp, xây dựng nhà ở mới là 5.417 triệu, trong đó nguồn kinh phí của tỉnh, huyện và xã là 906 triệu đồng số còn lại là 4.159 triệu do cộng đồng và gia đình đóng góp.
Các huyện miền núi Vũ Quang và Hương Khê tuy tình hình kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn và cũng là những huyện chịu hậu quả nặng nề của trận lũ tháng 9 năm 2002, song cấp uỷ, chính quyền đã chủ động khai thác tốt các yếu tố thuận lợi về nguyên vật liệu gỗ, đá, đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng nhà gỗ lợp ngói. Đến tháng 6 năm 2003 Hương Khê làm mới được 1.245 nhà, Vũ Quang làm được 594 nhà; giá trị bình quân mỗi nhà trên 6 triệu đồng. Huyện Cẩm Xuyên đã hoàn thành 793 nhà với trị giá mỗi nhà trên 7 triệu đồng, trong đó Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại đóng trên địa bàn đã hỗ trợ làm hơn chục nhà ở cho hộ nghèo. Thị xã Hà Tĩnh đã huy động tốt nguồn lực đóng góp của lực lượng cán bộ, công nhân viên chức đóng trên địa bàn, thu được hơn 3 tỷ đồng đầu tư xây dựng 310 căn nhà mới, trị giá mỗi nhà trên 10 triệu đồng. Thị xã Hồng Lĩnh tuy chỉ có 6 phường, xã song vẫn đang còn 106 hộ nghèo phải sống trong các căn nhà tranh tre dột nát. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã vận động cán bộ, công nhân viên, lực lượng vũ trang và các nguồn lực từ cộng đồng, gia đình đóng góp được 542 triệu đồng hoàn thành sớm việc xoá nhà tranh tre dột nát trên địa bàn thị xã.
Qua thực hiện cuộc vận động đã khẳng định: Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh uỷ được đề ra là sát thực tế, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của quần chúng nên đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao; niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đối với sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo đã tăng lên rõ rệt; nghĩa Đảng tình dân thắm đượm thêm ở khắp các địa phương trong tỉnh. Sau khi có nhà mới, phần lớn các hộ nghèo có điều kiện cơ bản để vươn lên phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, từng bước thoát cảnh nghèo. Mặt khác cùng với việc triển khai cuộc vận động giúp hộ đói nghèo xoá nhà tranh tre dột nát, trong những năm gần đây, các cấp uỷ Đảng cũng đã lãnh đạo các địa phương trong tỉnh tập trung nhiều cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Chính nhờ đó đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trong tư duy về phát triển kinh tế hàng hoá của các tầng lớp nhân dân, tạo chuyển biến thực sự trong thực hiện các chương trình, mục tiêu xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong hơn hai năm qua, tỷ lệ hộ đói nghèo từ 28,68% năm 2000 đã giảm xuống còn khoảng 16,25% vào cuối năm 2003.

Thắng lợi của cuộc vận động giúp hộ nghèo xoá nhà tranh tre dột nát đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn tỉnh nhà. Từ nay nông thôn Hà Tĩnh đã thực sự đổi mới, làng xóm khang trang hơn, không còn cảnh nhà tranh tre, nứa lá lụp xụp dột nát, vườn tược hoang hoá, môi trường vệ sinh không đảm bảo... như trước đây. Tình làng, nghĩa xóm càng thêm gắn bó keo sơn, mỗi người sống trong một cộng đồng đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, không mặc cảm hoặc phân biệt đối xử sang nghèo, lương giáo. Tình hình chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo hơn trước. Một số hộ đói nghèo trước đây thường gây xích mích với làng xóm, láng giềng, hoặc sa đà vào rượu chè, cờ bạc, nay được cộng đồng giúp đỡ làm nhà mới, chỉ dẫn cách làm ăn... đã dần dần nhận rõ lỗi lầm, từ bỏ thói hư, tật xấu để tu chí làm ăn, hoà nhập với  cộng đồng. Kết quả bước đầu cuộc vận động giúp đỡ hộ đói nghèo xoá nhà tranh tre dột nát ở Hà Tĩnh có thể là bài học kinh nghiệm cho các địa phương khác tham khảo và học tập.

Đông Ngàn Tử Kinh Bắc - Thông tin công tác Mặt trận

Arrow2 Cuộc vận động giúp các hộ nghèo xóa nhà tranh tre dột nát ở Hà Tĩnh