Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
HỒ SƠ THÀNH TÍCH CHÍNH TRỊ - QUÂN SỰ
Chu-huy-man Arrow3 Đại tướng Chu Huy Mân