Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthiduan
Mẹ Nguyễn Thị Duân
Nguyenthigao
Mẹ Nguyễn Thị Gạo
Nguyenthigam
Mẹ Nguyễn Thị Gấm
Nguyenthigai
Mẹ Nguyễn Thị Gái
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Giút
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Hai
Nguyenthihai1
Mẹ Nguyễn Thị Hai
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Kỳ
Tranthidan2 MẸ TRẦN THỊ DẬN
Năm sinh: 1920.
Nguyên quán: xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong thắng lợi vẻ vang của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, có phần đóng góp của gia đình mẹ Trần Thị Dận. Năm 1971, bị địch đốt nhà, Mẹ phải chuyển về Long Thạnh, Bình Đại.Trong lúc làm giao liên, bị địch nã pháo, Mẹ bị thương. Năm 1972, Mẹ bị địch bắt giam 3 tháng tại quận Bình Đại, mặc dù chúng tra tấn dã man nhưng Mẹ giữ vững khí tiết của người chiến sĩ yêu nước. Không những bản thân và chồng tham gia cách mạng, mẹ còn động viên cả ba người con lên đường kháng chiến. Trong vòng hai năm cả ba người con của Mẹ lần lượt hy sinh:
1. Nguyễn Thị Kim Anh            (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Nguyễn Văn On                    (con)
3. Nguyễn Văn Triệu                 (con).
Nén đau thương, Mẹ vẫn tham gia hoạt động cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ghi nhận công lao của Mẹ và sự hy sinh cao quý của các con Mẹ, Nhà nước đã phong tặng mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)