Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Tin_sk_s
Tin_kt_s
Tin_gt_s
Sk_s
Gt_lucky_s
GIỚI THIỆU
CỔNG THÔNG TIN THI ĐUA KHEN THƯỞNG - GIẢI THƯỞNG VIỆT NAM
--oOo--

Ngày 11 tháng 6 năm 1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, mở đầu cho phong trào hành động cách mạng của toàn dân dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng. Hơn nửa thế kỷ qua, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Người “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, công tác thi đua - khen thưởng đã được phát huy tích cực, sâu rộng tới mọi ngành, mọi cấp, mọi giới, các dân tộc, các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế...trên cả nước, tạo ra động lực tinh thần và vật chất mạnh mẽ trong lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với sự hình thành và phát triển của hệ thống các giải thưởng, các nhân tố mới, sáng tạo, điển hình tiên tiến...xuất hiện ngày càng nhiều và được nhân rộng trong các phong trào thi đua.

Nắm bắt tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 03/6/1998 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... Công ty CP Hợp tác đầu tư phát triển Doanh nghiệp Việt Nam chính thức ra mắt Cổng thông tin “Thi đua khen thưởng - Giải thưởng Việt Nam”, là phương tiện tra cứu thông tin, phổ biến về các hình thức thi đua khen thưởng, hệ thống các giải thưởng của Việt Nam, biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt những thành tích xuất sắc, từ đó góp phần khơi dậy tình cảm yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức vươn lên lập những chiến công, thành tích mới của mỗi người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Để Cổng thông tin “Thi đua khen thưởng - Giải thưởng Việt Nam” được kết nối rộng rãi với cộng đồng, tham gia tích cực phát triển công tác thi đua khen thưởng trên cả nước, Ban biên tập kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý quý giá của các đồng chí Lão thành cách mạng; các cơ quan Đảng và Nhà nước, các cơ quan truyền thông, các tổ chức hiệp hội, các doanh nghiệp, cá nhân và doanh nhân Việt Nam trong việc cung cấp và hoàn thiện thông tin.

Trân Trọng
Arrow2 Giới thiệu cổng thông tin thi đua khen thưởng - giải thưởng Việt Nam
Arrow2 Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (11/6/1948)
Arrow2 Dự án văn phòng Trung tâm thương mại - Căn hộ cao cấp Golden Palace Mễ Trì - Hà Nội
Arrow2 THỂ LỆ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIII, năm 2017 – 2018